آرشیف

2017-1-17

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

ساختار هشتاد کیلومتر سرک در دستور کار دولت عزیزمان در غور قرار دارد !!!

از تصمیم دولت خوب و عزیز مرکزی مان اظهار سپاس و قدردانی مینماییم مبنی بر هشتاد کیلومتر سرک از هزینه مالی کشور خوب، کشور انکشاف یافته و متمدن جاپان که دارند غور را به مرکز کشور آرام آرام وصل مینمایند.
اجازت فرمایند تا از رییسین جمهور ویژه جناب غنی که از مردم غور چهار ماه وقت گرفتند تا بتوانند غور را ویژه شهر فیروزکوه را به مرکز کابل یا به بامیان وصل نمایند. این تصمیم دولت را به دیده قدر نگرسته ، امیدواریم به چنان پروژه های بنیادی ارج فراوان قایلند و در دستور کار قرار میفرمایند به ایشان سلامتی ، توفیق افق های روشن حیات، ساختار افغانستان عزیز ویژه ولایات عقب نگهداشته شده را زیر دید قرار دادند، از بارگاه پروردگار عالم و آدم موفقیت های بیکران به تصمیم ایشان و سلامتی افغانستان استدعا گریم.
 
بااحترام
حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی
غلام رسول مبین به نمایندگی از هم فکران محترم مان در غور