آرشیف

2020-6-30

استاد فضل الحق فضل

ز گوش خویش پشم و پنبه بردار

وطن تا کی ؟چنین ویران و بیمار
ز شر ما فیایی آدمی خوار !

برادر با برادر ! گشته دشمن !
به قصد جان هم در قتل و کشتار

مسلمان با مسلمان گشته در گیر
کلید کار ما در مشت کفار !

به نفع شرق و غرب و کفر و اسلام
وطن شد در بدر زین جمله ادبار

پی و یرانیی محراب و منبر !
گرفتیم دالر و کلدار بسیار !

نه پل ماندیم به این میهن نه مکتب
وطن ویران ز دست یار و اغیار

به خود آیید ای ملت که زود است !
درین برهه ! الا ای نسل هوشیار !

پس از نیم قرن جنگ خانما نسوز
بیا ! بشکن طلسم خصم خونخوار

که قرن ما نه قرن جنگ و کین است
ز گوش خویش پشم و پنبه بردار !

به صلح و آشتی مردانه تن ده
ز مکر دشمن دون پرده بردار

ایا اهل خرد ! اهل سیا ست !
خدا را ! ای وطنداران دیندار !

فغان ای عالم با هوش و فرهنگ !
فغان ای رهبران ! نیک پندار !

بس است این جنگ ویرانگر خدارا !
صلاح و خیر خود بر صلح بسپار

ایا طالب ! ایا دولت ! بیندیش
که دشمن کرده بازی های تکرار

به صلح و دوستی و حب وحدت
بیا ! باری سلاح خویش بگذار !

که صبر و طاقت ما طاق گشته
نمانده خود مجال کین و پیکار

به آغوش وطن بر گرد و بنگر
صفا و فیض و لطف خاص دادار

شود این جنگ ختم و صلح تآمین
به فضل حضرت دانایی اسرار

استاد فضل الحق فضل
شهر هرات
هفتم سرطان سال 1399 هجری شمسی