آرشیف

2015-12-14

استاد فضل الحق فضل

ز مــهـــد فــریـــدون و شــهــــر فــــراه

ز مـهـــد  فــریـدون  و شــهـــر فــــراه
که تاریخـش با شــد به عـظـمـت  گــواه
 
به اشـرف غـنـی  عــرض دارم  چـنـیـن
کـه  بـشـنـو  فـغــا ن  و نـوایـی  ز مـیـن
 
فـــراه رود  نـالـــد  و گــو یـــد  ســــلام
تـرا  ای  زعـیـــم  وطـن  ایـن  پــیـــا  م
 
که از بـی کـســی  سـویـی  ایـرا ن  روم
جـگــر خـون  و گـریا ن  و نا لا ن  روم
 
بود  تـشـنـه  لــب  مـلـک  فــراه  ز مـیـن
شـتا با ن  روم  مـن  بـه  خـارج   چـنـیـن
 
به  ایـران  رســـم  بـا دو چـشــم  پُـر آ ب
بـســوزد  فـرا ه  هـمـچـو سـیــخ  کـبـا ب
 
جگـر سـوخـتـه  دامــا ن  و دشـت  فـراه
به حُـب الـو طن کـن  به  مـیـهـن  نـگا ه
 
لـــب  خـشـک  دارد  و قــلـــب غـمـیـن
به  تـد بـیــر لازم  عـلا جــش  گــز یـن
 
بـشـد گرچه ســروی  به عــهـــد قــد یـم
به  میـراث  مـا نـده ز چـنـد یـن  رژیـم
 
ز  آبـاد بـخـــش *  و  ز ســـد   کـهــن
تـرا  یا د  با د !  ای  زعـــیــم  و طــن
 
به  ســــدی  بـزرگـی  بـبـنـد ش عـنـا ن
که شـا دا ن شــود مُـلـک  افغـا نسـتـا ن
 
بکـن خا ک  مـیـهــن به ایـن آ ب  شـا د
که  نا مـت  بـمـا نـد  به   تا ریــخ  یـا د
 
بـرابـر به گا ز و به  نـفـت ا ســت  آ ب
به  نـزد  بـزرگــا ن  عـا لـــی  جـنــا  ب
 
دریغ   ا ســـت  چـنـیـن ثـروت بـیــکـران
رود   مُـفــت  از کــف  چـنـیـن را یـگا ن
 
گـدام  جهــا ن  گـردد ایـن  ســر زمـیـن
به سعـی و  تلا ش وبه کوشـش  یـقـیـن
 
فـــراه   کـهـــن  مـأ مــن  عــد ل  و داد
ز  بــیــــداد   دوران   بـرفـتـه   ز یــا د
 
زمـیـنـش مسا عـد به هـر زرع  و کـشـت
هــوا یـش  گـوا  را  چو خــرم  بهــشــت
 
زمـسـتـا ن  بـود  فـصــل  کا ر و  کـتـا ر
به  ایـن  سـر زمـیــن  هـمـیـشـه  بـهـــا ر
 
دریغ اسـت  که  ایـن مـرزو  بُـوم  کـهــن
بُــود  رنـجـه   دا یــم  ز  درد  و مـحـــن
 
به  فـضــل   خــد ا و  بـه  عـــزم  مـتـیـن

شـود  شـا د  و  خــرم   فـــراه   گــز یـن

اوسـتـاد فـضــل الـحـق  فــضــل
شـهـــر فــــراه  ماه حــمـــل  سال 1394 هـجــری شـمـســـی
این سـروده  در حقیقـت خواسته ها وآرزوهای  ای بیش از 95 درصد مردم ولایت فراه است که همواره از عدم موجودیت آب زراعتی در فصول مختلف سال رنج می برند و گاهی هم تمام محصولات زراعتی وباغهای شان به نسبت نبودن آب کافی زراعتی  کاملا نیست ونابود می شود. در حین ارزیابی های دقیق که  در فراه صورت گرفته بدون مبالغه اولین خواست مردم این سرزمین اعمار بند بخش آباد است که با ساختن این بند ولایت فراه بدون شک  به گدام بزرگ محصولات زراعتی وانواع میوه جات وسبزیجات درسطح افغانستان چه که در سطح قاره های  آسیا و اروپا تبدیل خواهـد شــد. اکثر کارشناسان و متخصصین زراعت را در ولایت فراه  عقیده بر اینست که اگر بند بخش آباد فراه اعـمـار شود ولایت فــراه  د یگـراز نگاه داشتن آب وهـوای مناسـب  به کشور دوبی  رقابت خواهـد کرد و به عـنـوان گــدام  بزرگ جهـانی در عرصۀ  محصولات زراعتی تـبـد یـل خـواهــد  شــد.

* اشـاره به هـمـا ن بند قـدیم بخـش آباد  ولایت فـراه اسـت که میگویند در عهــد پاد شـا هی فـریدون نوادۀ جمـشیـد ساخته شده بوده ودر آن ایام سرزمین فــراه شاد وآباد بوده است.هکذا در عهد  محمد ظاهر شاه پاد شاه افغانستان این بند چندین بار سروی شده بود. همچنان در عهـد سردار محمد داوود خان وحکومت های اخلافش نیز سروی های صورت گرفت اسـت… ولی تاهنوز بنابر عدم توجه  مقامات زیصلاح  کدام اقدام عملی درین مورد صورت نگرفته است.