آرشیف

2016-4-12

استاد فضل الحق فضل

ز فـیض مـعـــرفــت نــور آ فـریـنـــیــم

ز فـیض مـعـــرفــت  نــور آ فـریـنـــیــم
تـــوان  د یــــده  بـر  کــور آ فـریـنـــیــم
 
به فـکـر دُ گــم و مـغـز خـشـک  تا کـی؟
 ره  و رســـم  جهــا لـت  را  گـزیـنـیــم
 
پـی  چـور و چـپـاول  قـتــل  و غــا رت
هـمـی ا نــدر جــدا ل و جنگ و کـیـنـیـم
 
جهــان  در اوج اعـزار و تـرقـی اســت
ولــی  مـا  در غـــم   نـا ن  جـویــنــیــم
 
اگــر ایـنـســا ن بـود  آهـنـگ  حـرکــت
سـعـا د ت  را به خوا ب اندر نـبـیـنـــیـم
 
بـیـا  بـشـنـو  حـد یــث  پـیــر  فـرخــا ر
به  وحــد ت  راه  بهـتــربـر گــزیـنـیــم
 
نگـر  بـر ســــیــل  خـون  مـلـت  آخــر
کــزیـن  رنـج  گـران  دایـم غـمـیــنــیـم
 
حـریـفــان  بـا اتــم   گـشـتـه  مـجـهـــز
ولــی  مـــا  در خـیـال  کـــره بـیــنـیــم
 
سـفـیــه  و ابـلـه  و مُــزدور غـیـریـــم
ولــی  انـــدر زبــان  بـس آتـشـیــنــیــم
 
فــــدایــی  هــمـــت  آن  راد  مـــردان
که  مـیــدانـنـد ، گرانسـنگ و وزیـنـیـم
 
زعـیـمـان غـرق  در افـکــار خویـشـنـد
و  مـا از بی تـمــیــزی  ایـن چـنـیــنـیـم
 
جوانان بی خـبـر پـیـران به  خواب انـد
مـگــر در ادعــا هـــا  بـهــتـــریـنــیـــم
 
به این ملــت دریغ اســت حکــم تکـفـیـر
چو مــا خود  وارث سلـطــان  دیـنـیــم
 
شـکـســت  مـا نـفـاق  مـلـت  مـا اســت
اگــرچه   پُــــرتـوا ن  و  آهــنـیـنــیــــم
 
نـمـوده  آشــیـا ن  اغـیـا  ر در ذهـــن 
عـجــب  غــا فــل  ز مـا ر آسـتــیـنـیـم
 
خـــداونــدا !  دریـن  لحـظـات  حسـاس

عـنا یـت کـن کـه  رنجـور و حـزیـنـیـم

اوستاد فضـل الحق  فـضـــل
شهــر فـراه ماه حوت سال 1394 هـجـری شـمـســی
 
این پارچه به استقبال شعر زیبای مولانا صاحب فرخاری زیر عنوان (بیا ای همـــــــــــوطن شور آفرینیم) سروده شده است.