آرشیف

2014-12-6

الحاج عبدالشکور دهزاد

ز فضل خود به “فضل” ما شفا ده

خــداونــدا ، کــریـمـا ، بی نیـــــازا
هوالشافــی، عظــیما ، کــار ســازا
 
بــه روی حـــضــرت ختم النبـیــیـن
 بــه ســوز قــلــب و آه آل یـسیـــن
 
بـــه اعــــــزاز کـــلام بی مثـا لـــت
به عرش و کرسی و جاه و جلالت
 
بـه اشـک مادری بنشستــه در غـم
بـه خـوناب دل و چشمــان پــر نـم
 
به عـزم و همــت شب زنده داران
بـه تاب درد و رنج غــمــگساران
 
بــه روی آن یتــیـمی از پــدر دور
فتــــاده در مغـاکی زار و مهــجور
 
بــه عـجـز مادری کـــز داغ فـرزند
هـمــه فـریـاد دارد کـــی خـداونـد!
 
بــه درد مــردم بیــچــاره ی مـــــا
بــه رنـج مــلـــــت آواره ی مـــــا
 
بــه آه و نــاله هــای درد منـــدان
بــه خــون پـاک و ارواح شهیدان
 
شــفایی ده بــه قـلب فـاضــل مـــا
زعـیــم و پیــشوای کــامــل مـــــا
 
دل ( دهزاد ) را نـور و ضیــا ده
ز فضل خود به "فضل"ما شفا ده
 

به مناسبت سفر مع الخیر استاد فضل الحق "فضل" که جهت تداوی الیوم 20 ثور 1391 عازم پاکستان میشوند . استاد از چندی به اینسو از مریضی قلب رنج میبرند از همه ی شاگردان و دوستان استاد خواهشمندم تا برای استاد دعا نمایند تا انشاالله صحت و سالم به وطن بر گردند .