آرشیف

2019-2-7

استاد فضل الحق فضل

ز غــور باسـتـان فـریا د آیـــد

داکتر محمد ابراهیم ملکزاده

 

ز غـور باستان فریاد آیـــد  
فغـانهـا از دل  ناشـاد آیـــد 
 
به مرگ مرد میدان پور غوری
نوا و نوحه زین  بیدا د آیـــد
 
کنون از کوه و دشت ودرۀ غور
صدای شیون وفـریاد آیــــد
 
چهل ابدال ولی نالان وگریان
خروش ازمدفن اوتاد آیـــد
 
به جای اشک خون جاریست هی هی 
زغم از دیدۀ افراد آیـــد
 
به مرگش از فراه و غور تا بلخ
فغان از قلب فیض آباد آیـــد
 
زخوست وقند هار وپکتیا نیز
سرشک از چشم سید اباد آیـــد
 
سمنگان وسری پل تا به لغمان 
غم از کوه جلال آباد آیـــد
 
زهلمند وهریوا تا به کا بل
سخن زان فطرت آزاد آیـــد
 
به وصف قهرمان فرزند غوری
نوای  شعر ویا انشاد آیـــد
 
 
 
سرود عشق میهن در دل کوه 
هنوز از تیشۀ فرهاد آیـــد
 
نفاق وظلم وبد بختی درین ملک
ز خبث دشمن شیاد آیـــد
 
زقلب داغدار ملت ما 
گهی  ذکر و گهی اوراد آیـــد
 
به فردوس برینش جای باشـد
چو حسب وعده برمیعاد آیـــد
مشو غره تو ای خصم بد اندیش
که روزی مردن بد زاد آیـــد
 
شکار مرگ گردد دشمن دون
اگرچه درنظر صیاد آیـــد
 
مکن شادی به مرگ رستم زال
که بعدا نوبت شغاد آیـــد
 
به مرگ مرد حق هرگز مشو شاد
که نا گه  مردن شــداد آیـــد
 
مپنداری که خالی گشته جایش
کزین نخبه بسی احفاد آیـــد
 
به جای سرو بوستانش دگر بار
هزارن نخل چون شمشاد آیـــد
 
یقین دارم به لطف او تعالی
چنو صد ها دگراولاد آیـــد
 
زعدل حضرت دانای اسرار
شکست بردشمن بد زاد آیـــد
 
یقینا می شود احیا درین ملک
شـکـوه و شوکت اجداد آیـــد
 
شود صلح وصفـا وامن اینجا
زفـضـل حق  اگـر امداد آیــد 
 

استاد فـضــل الحق فـضـــل
شـهــر هـرات 16 دلـو سال 1397 هجـری شمسـی
 
این پارچه به مناسبت رخ درنقاب خاک کشیدن و  رثای جانگداز داکتر محمد ابراهیم ملکزاده پاسدار واقعی  عزت وآزاده گی وطن – اسطورۀ جهاد ومقاومت وشخصیت محبوب دلهای مردم عام و وکیل منتخب ملت  در پارلمان کشور سردوه شده است.