آرشیف

2018-3-12

استاد فضل الحق فضل

ز شــٌــر انـتـحــار هـــا توبـه توبـه

ز شــٌــر انـتـحــار هـــا  توبـه  توبـه
ز د ســت انـفـجـا رهـــا توبـه  توبـه
 
به دیـن  مـصـطــفـی  بـنـگـر  تجارت
ز  خـُـبـث   اقـتــدار هــا  توبـه  توبـه
 
کلیـد هایـی بهـشـت در مُـشـت بـنـگـر
ازیـن نوع انحـصـارهــا  توبـه  توبـه
 
ازآن  مفـتـی  بـی انصـاف وبی دیـن 
که  دارد  افـتـخـا رهــا  توبـه  توبـه
 
به  آیـیــن  جــدیـــد در دیـن  اســلام
کـنـنـد ایـن ابـتـکارهــا  توبـه  توبـه
 
روا  دارنـــد ، قــتــــل  عــام  مـلــت
ولـی زیـن انتـشـار هــا  توبـه  توبـه
 

نه  ترسـی از خـدا ، شــرمـی زملـت 
زجُـــرم  اشـتـهـــارهــا  توبـه  توبـه
 
ز فرعـونان امـیــد عـفـو و بـخـشـش
نـزیـبـــد  ا نـتـظــا رهــا  توبـه  توبـه
 
اگرچه بحـر فـضـــل او عمـیـم اســت

ز آه  و انــزجـــار هـــا   توبـه  توبـه

استاد فـضـل الحـق فـضـــل
شهـــر فــراه ماه حـوت  سال 1396 هـجــری شـمـســـی