آرشیف

2014-12-23

استاد فضل الحق فضل

ز خــون روشــــن چــــــراغ بـیــگـنـاهـــان

 

در سـو گ شـهـا د ت مـظـلـو ما نـهُ ا طــفـا ل مـعـصــو م قـر یـهُ د هــن حصـا ر و لـسـو ا لـی شـهـر ک  و لا یت   غـــو ر کــه  بــه تـا ریــخ  اا  جــون 2009  مـطــا بـق 19 جوزای  1388 صـــورت گرفــت سـر وده  شــد ه.

 
ســــلا مـی از د ل خـو نـیـن فــــر ســتــــم                    فــغــــا ن مـــر د م مـسـکـــیـن فــر ســتــم 
ا زا ن خـونــیــن قــبـا پـو شــا ن شـهـرک                    کــنـــو ن  ایــن  نـوحـة رنگـیـن فـر ســتـم  
ز خــون  روشــــن چــــــرا غ  بـیــگـنـاهـــان
 
 
 نــویـــســـــم د رد و داغ  بـــیــگــــنــــا هـــــا ن
ز خــو ن  روشــــن چــــــرا غ  بـیــگـنـا هــــا ن
 
  ز مـیـن خــو ن و کــفـــن خـو ن و د فـن خــون
بـه خـو ن ر نـــگــیــن  د لا غ  بــیــگـــنـا هــا ن
 
  بـه جــر م یــک  دو تـــن گـــر د یـــده  ویـــران
د ه  و قــــشـــــلا ق و  ر ا غ   بــیــگـــنـا هــا ن
 
  بـه جـا ی سـر کـشـا ن   سـنــگـد ل عــصــــر
کـنــنــــد ایـنــــک ســــه  د ا غ  بـیـگـــنـا هــا ن
 
  بــه بــمـب خــو شـــه ای چـو ن دسـت یا ز نـد
چــه با شـد پــــس ؟ ا یــغـــا غ  بـیـگـــنـا هــا ن

  نـوا ی نـو ع خـوا هــی  گــشـــتـه خــا مــو ش
نــــد ا ر د  کــــس ســـــــر ا غ  بـیـگـــنـا هــا ن
 
  نـه را ه  رفـتـن ا سـت  نـــه جـــا ی مــا نـد ن
بــــــه گـِـــل مــا نــــد ه ا لا غ   بـیـگـــنـا هــا ن
 
  عـــنــا ن صــبــر و طـا قــت رفـتـه  از د ســت
شــــــد ه  لــبـــــر یــز  ا یــا غ  بـیـگـــنـا هــا ن
 
خــد ا و نـــد ا !  بـــه احــســا نــت مــد د کــــن
 ز شــفـــقـــــت د ه  فـــر اغ بـیــگــنـــا هــــا ن

  جــو ز ا ی  1388 شـهــر چـغــچــر ا ن