آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

ز جــام غــور و ســا غـــر هــــا

بـیـا بـنـگــر  ز چــشـــم   د ل  تـو خــا ل  و خـط  د لــبـــرهــا
نـگــه  کــن  تا   کــجــا  رفــتـه   فــغـــا ن  زا ر  ا بــتـــر هــا
 
مـقــا م  عــشـق  و عـرفـا ن  را   ز مـعـــرا ج   نـبــی  آ مــوز
که  جـز ذا ت  حـبـیــب  ا و نـیـا رســت  پـر به  شـهــپــر هــا
 
طــوا ف  کــعــبـۀ   د لــهـــا  مـیـســر  می شـــود  هـــــر د م
د وای جـســم  و جا ن مـا سـت  هـمـا نـا  درس محـضـر هـــا
 
جـهـــا د  فـی سـبــیــل  الله  ا گــر خـو ا هــی  بـیــا   ای  د ل
که پا ی  نـفـس شـیـطـا ن  را  بـبــنــد یـم  تـا به  مـحـشـرهـــا
 
به  اخـلاص وعـمـل  بـنــد یــم  مـیـا ن  خـویـشـتـن  مـحـکـــم
پــی  نـا بــود ی   د شـمـــن   بـخــوان  الله  و  ا کــبـــر هــــا
 
صـداقـت  پـیـشـه  کـن  ای  د ل  مـرو جـز  راه  حـق گا مـی
عـمـل  مـصـد ا ق  مـی بـا شــد  به  رهــروهـا  و رهـبـرهــا
 
فسـا د  و چـور و  رشـو ت  شــد شعــا ر د فـتـر  و د یــوان
خــد ا یـا !  لطـف خاصی کـن  به بـذر گـر هــا و نـوکــر هـــا
 
عــجـب  نـبــود  اگــر دا نـی  رمــوز  چـور  و چـت امـــروز
که چون  بـردنـد زکا بـلـبـا نـک  فـرانـک و پـونـد و دا لـرهــا
 
بیا  دهــزا د  کا ری کـن  که  د شـمـن سـخــت  مکٌار ا ســت
کـه  پـیـش ا ز پـیش  مـی دزدد  هــمــه  اســرا ر آ فـــر هـــا
 
جـوا نـآ ن  وطــن  بـا یــد  به خـیــر مـمـلـکــت  کـو شــنـــد
وگـر نـه  کـهــنـه  ا نـد یـشـا ن  زخـود  بـرد نـد  بـا ور هـــآ
 
به مــیــزان عــمـــل سـنـجـنـــد هـمـه اعــمــا ل نـیــک وبـد
کـجـا نـو شــنــد  جــز  نـیـکا ن  ز آ ب  پـا ک  کـوثــر هـــا
 
مـد د بـخـشـد گـرت  فـرصـت  زفـیـض  زنـده گـی  بـرگـیــر
شـرا ب  نا ب   وحـد ت  را  زجـا م  غــور و ســاغــر هـــآ
 
خــد ا ونـدا  به  فـضـل  خود  هــدایــت  را  عـنـا یـت  کـن
که  می دزد نـد  شـفــقـت  را  زقــلـب  پـا ک  مـا د ر هـــا
 

 

 اسـتـاد  فـضــل ا لـحـق  فــضـــل
چـغــچـــران  دیار فـیـــر وز کـوه  غـــور ثـور سـال  1392 هـجـری شـمـســی
 
 
ایـن پـارچه  به استـقـبـا ل  شـعــز نازنین  شـاعـر زیبا بیان کـشور جناب محـترم حاجی صاحـب عـبـد الـشـکـو ر دهـزاد   زیـر عنـوان   تـنـد یـس شـعـــر سـروده شــده است که خدا کـنــد مـوجـب مسـرت وتشویق ایشـان گردد.