آرشیف

2014-12-17

احمد محمود امپراطور

زود آ که میمیرم، در گرفتم آزادی‏

تشنـــــــــه در بیـــــــابـــــانم
عشــــق باشد عنـــــــــــــوانم
تــــــا سحرگــــــــه گریــــــانم
بی تــــــــــو من نمی مـــــانم

زود آکه میمیرم،در گرفتم آزادی
—-

روز مـــــــا شب تــــــــار است
درد و غصــــــــــه بسیار است
لحظه، لحظه دشـــــــوار است
حــــرف، حــــرف پیـــکار است

زود آکه میمیرم،در گرفتم آزادی
—-

هر طرف قلعـــــــــه بنــــــــدان
سنـــــــگ و چوب آتشــــــــدان
کس نمی کنــــــــــد پرســــان
آفتــــــــــــاب در زنــــــــــــدان 

زود آکه میمیرم ،در گرفتم آزادی
—-

نیســــــــت ذره ای الطـــــــاف
کیمیــــــــــا شـــــده انصــــاف
هــــــــر که داردی اهـــــــداف
بد شــــــده همـــــــــه اوصاف

زود آ که میمیرم،در گرفتم آزادی
—-

ماییــــــــم و هـــــــــزار اشکال
کشــــــــور است در اشــــغال
بچـــــــه هـــــــــای دون و دال
در پــــی گــــــــرفت مـــــــال

زود آکه میمیرم،در گرفتم آزادی
—-

تشنـــــه کام خون باشنـــــــد
مست از جنـــــون باشنـــــــد
از ادب بــــــــــرون باشنــــــــد
زاده ای زبـــــــون باشنـــــــــد

زود آکه میمیرم،در گرفتم آزادی
—-

نــــان مـــــــــا بخون تــــر شد
قبــــــــــــــر جای و بستر شد
خانــــــه، خانــــــه سنـگر شد
دزد کوچـــــــه رهبـــــــــر شد

زود آکه میمیرم،در گرفتم آزادی 
—-

هـــــر نفس غـــم و بیــم است
دل به سینـــــه تحــــریم است
ظالـــم اینجــــا تـــــکریم است
ای خــــدا چــــه اقلیــــم است

زود آکه میمیرم،در گرفتم آزادی
—-

بهـــــــــــــر ظلم مأمـــــــور اند
سر سپـــــــــرده مــــــزدور اند
چشـــــــم دارن و کـــــــــور اند
جاهـــــــــــــلان مغـــــــرور اند

زود آ که میمیرم،در گرفتم آزادی
—-

دشمنــــــــــــان تبـــــاه میکن
وعـــــــــــــده ای رفـــاه میکن
خلـــــق دادخـــــــــــواه میکن
ســــــــــوی مــــــا نگاه میکن

زود آکه میمیرم،در گرفتم آزادی
—-

روز مــــــــا سیـــــــــــــاه تاکی
غــــــــرق در گنـــــــــــاه تاکی
زار و بـــــی پنــــــــــــــاه تاکی
خـــــاک و گــــــــــــرد راه تاکی
 
زود آ که میمیرم،در گرفتم آزادی 
—-

عــــــزم مـــــــــا بُوَد نستـــــوه
قـــــامت است همچــــــون کوه
گرچـــــه غصــــــه است انبـــوه
در بلایـــــــــــم و انــــــــــــدوه

زود آکه میمیرم، در گرفتم آزادی
—-

گـــــــرم از تو شـــــد خورشید
زندگـــــــــــانی و امیـــــــــــد
هـــــــر نفس شود تمـــــــدید
عمـــــــــر با تـــــو شــد جاوید

زود آکه میمیرم،در گرفتم آزادی
—-

کی شــــــــود بمــــــــا محدود
بخــــت و طالعــــــــــی محمود
جنـــــگ می شــــــود مسدود
زنــــــــدگی کنیـــــــم خشنود

زود آکه میمیرم،در گرفتم آزادی
——————-

سه شنبه 25 قوس 1393 هجری آفتابی
که برابر میشود به 16 دسامبر 2014 میلادی
ســــــــــــرودم
احمد محمود امپراطور