آرشیف

2019-5-14

رسول پویان

زهر قاتل

 

زهر قاتل

تا بکی آزموده را دوبـاره آزمــون می کنید
خلق را دردست طالب غرقۀ خون می کنید

گفـته انـد خـو و خـوازه بـا جـنازه می رود
بـا سلاح فتنه طالب را دیگرگون می کنید؟

از درخـت تلخ بـنـیان میـوۀ شـیرین مخـواه
یا مگر در زهر قاتـل شهد افـزون می کنید

فـرش قیرین کی شـود با شستـشوی ما سپید
اصل طالب را چرااز خلق مکنون می کنید

زن کُشان را تابکی دالر و قـدرت می دهید
آهـوگان را زیـر تـیـغ وحشی دون می کنید

از بـرای سـلـطـۀ فـاشـیزم بـا رنـگ و ریـا
گاه جرگه، گه جنجال، گاه افـسون می کنید

زیر نام لوی جرگه چال و نیرنک می زنید
قـاتـلان خلـق را از حبـس بـیـرون می کنید

اعتباری نیسـت بر سوگند و بر عهد و وفـا
آشـنا را می کـشـید بیگانـه ممـنون می کنید

کشمکشهای جنوب وشرق کشورتازه نیست
جنگ قدرت را بنام صلح مضمون می کنید

قـبـر مردم را بـه دسـت دیـو ظالـم می کَنید
رحم ومهر وحلم رادرخاک مدفون می کنید

با دروغ و حیله ازصلح و صفا دم می زنید
خاک را از خون پاک خلق گلگون می کنید

مافیا را در وطن چـوکی و قـدرت می دهید
مـردم بـیـچـاره را معـتـاد  افـیــون می کنید

بـا رذالـت زیـــر بـار طعـنــۀ هـمـسـایـگان
مـردم آواره را مجـبور و مـدیــون می کنید

کار طالـب را کـنــد آســان کـرزی و غـنـی
مشترک خلق شمال وغـرب مأدون می کنید

سـرنــوشــت مـا شـــده بـازیچـۀ بیـگانـگان
خلق را تـاکی اسـیر دیــو ملعــون می کنید

طـرح امریکا کـنـد افــراط طالـب را قــوی
خون وباروت را ندیم درد طاعون می کنید

های امریکا و پاکـستان و طالب با چـه رو
غـدۀ خوشخـیم میهـن را سـراطون می کنید

گاه طالـب گاه داعـش یک زمــان الـقـاعـده
عامـل ویـرانی و قـتل و شـبیخـون می کنید

اتّـحــاد جـمـــلـه اقـــوام وطــن پایــنــده بـاد
گرچه وحدت رابصد نیرنگ وارون میکنید

12/5/2019
رسول پویان