آرشیف

2015-1-8

njehanzib

زن و قــانـــــــــون اساسی

زن دراسلام از جايگاه والاي برخوردار است كه يكي از اميتازات اين مقام جنت برين است وزن مادر زن اولين معلم دركانون خانواده وبشر است هنگاميكه يك طفل تولد ميشود براي اولين بار باديدن روي زيبائي زن "مادر" آشنا ميشود وچشم خودرا باديدن مادر باز ميكند ما هم بايد زن را به اندازه كه اسلام حقوق قائل شده احترام كنيم چون زن مادر، خواهر و زن همسر است بدون زن زنده گي انسان يابشر ناتكميل ميباشد زن همان موجودی میباشد که یک مادری است.گرانبها که خیلی ارزش دارد توصیفش را هرچند که به زبان گویم کم گفتم.اگر بخواهم در مورد مقام زن بنویسم فلسفه زیادی را بایدنویشت. ا ما باید چنان بنویسم خلص وبا مفید باشد.پس با حدیث مبارک پیامبر (ص) نویشته ام آغاز میکنم.که میفرمایندبهشت زیر پای مادران است.پس زن همان مادر هدیه ایست که از جانب خداوند(ج) برای انسانهاتقدیم شده است.قدر این نعمت بزرگ خداوند(ج) شکر گذارباشیم.که این موجود با ارزش را خلق کرد میدانیم زن چقدر در اسلام عزیز شمرده شده است.
حضرت علی (ض) میفرمایند. از دامن زن مرد به محراج میرود.
اما موضوع زنان در جامعه امروز همانطور که خداوند(ج)زن را لطیف وزیبا خلق کرده به طبیعت نرمی ومهربانی را اعطأ کرده است.یک عالم مترین میفرماید.جهان با آمدن آفرنیش زن رنگ دیگربه خود گرفت و روشن شد. زن میتواند کودک یک روزه را چنان تربیت کند که خلق از وجود او آسوده شد وبه همین خاطر است یک روز درجهان بنام روز زن یاد آوری میشود. تا ازاین جان فدا قدر دانی شود و گفته میشود که او از مرد هیچ کم نیست.خداوند(ج) میفرماید تمام شما در نزد من برابر هستید.مگرآنان که با تقوا ترين اشت. زنان هم است مانند فاطمه، زهرا،زينب،مريم،عايشه وديگر زنان ………!
قانون اساسی افغانستان

درمادهٔ دوم قانون اساسی افغانستان
1. تأمین حقوق شرعی و قانونی و حفظ کرامت انسانی زن.
2. حفظ سلامت خانواده و مبارزه علیه رسوم، عرف و عادات مغایر احکام دین مقدس اسلام مسبب خشونت علیه زن.
3. حمایت مجنی علیهای خشونت ((زن متضرر)) یا معروض به خشونت.
4. جلوگیری از خشونت علیه زن.
5. تأمین آگاهی و آموزش عامه در مورد خشونت علیه زن.
6. تعقیب عدلی مرتکب جرم خشونت علیه زن.

مادۀ سوم
زن: عبارت از اناث بالغ و نا بالغ می باشد.
1. خشونت: ارتکاب اعمال مندرج مادۀ پنجم این قانون است که موجب صدمه به شخصیت، جسم، مال یا روان زن می گردد
2. تجاوز جنسی: ارتکاب فعل زنا یا لواط با زن بالغ توام با اجبار و اکراه یا ارتکاب آن با زن نا بالغ و یا تجاوز بر عفت و ناموس زن است.
3. بد دادن: به شوهر دادن زن است در بدل دیت یا صلح به ارتباط قتل، تجاوز جنسی یا سایر احوال به پیروی از رسوم، عرف و عادات ناپسند.
4. تحقیر: ارتکاب اعمال و حرکات یا استعمال الفاظ است که موجب اهانت (کوچک ساختن) شخصیت زن گردد.
5. تخویف: ارتکاب اعمال و حرکات یا استعمال الفاظ است که موجب ایجاد رعب و ترس زن گردد.
6. آزار و اذیت: ارتکاب اعمال و حرکات یا استعمال الفاظ یا به هر وسیله یا به هرنحوی است که موجب صدمه به شخصیت، جسم و روان زن گردد.
7. انزوای اجباری: ممانعت از دید و بازدید زن با محارم شرعی می باشد.
8. تدابیر وقایوی: اقدامات عملی است که به منظور امحای عوامل خشونت و جلوگیری از وقوع اتخاذ می گردد.
9. تدابیر حمایتی: اقدامات عملی است که به منظور حمایت از مجنی علیها (متضرر خشونت) اتخاذ می گردد.

مادۀ چهارم:
خشونت جرم بوده، هیچ کس حق ندارد در محل سکونت، ادارۀ دولتی یا غیر دولتی، مؤسسات، محلات عامه، وسایط نقلیه یا سایر محلات، مرتکب آن گردد، در صورت ارتکاب مطابق احکام این قانون مجازات می گردد.

مادۀ پنجم:
ارتکاب اعمال ذیل علیه زن، خشونت شناخته میشود:
1. تجاوز جنسی.
2. مجبور نمودن به فحشاء
3. ضبط و ثبت هویت مجنی علیها و نشر آن به نحویکه به شخصیت وی صدمه برساند.
4. آتش زدن یا استعمال مواد کیمیاوی، زهری و یا سایر مواد ضررناک.
5. مجبور نمودن به خود سوزی یا خود کشی و یا استعمال مواد زهری یا سایر مواد ضررناک.
6. مجروح یا معلول نمودن.
7. لت و کوب.
8. خرید و فروش به منظور یا بهانۀ ازدواج.
9. بد دادن.
10. نکاح اجباری.
11. ممانعت از حق ازدواج و یا حق انتخاب زوج.
12. نکاح قبل از اکمال سن قانونی.
13. دشنام، تحقیر و تخویف.
14. آزار و اذیت.
15. انزوای اجباری.
16. اجبار زن به اعتیاد به مواد مخدر.
17. منع تصرف در ارث.
18. منع تصرف اموال شخصی.
19. ممانعت از حق تعلیم، تحصیل، کار و دسترسی به خدمات صحی.
20. کار اجباری.
21. ازدواج با بیش از یک زن بدون رعایت حکم مندرج مادۀ (۸۶) قانون مدنی.
22. نفی قرابت.

مادۀ ششم:
1. مجنی علیهای خشونت دارای حقوق ذیل می باشد:
2. تعقیب عدلی مرتکب خشونت مطابق احکام قانون.
3. دسترسی به مرکز حمایوی یا خانه امن یا سایر محصلات مصؤن به موافقۀ وی.
4. دسترسی به خدمات صحی عاجل طور رایگان.
5. داشتن وکیل مدافع یا مساعد حقوقی.
6. جبران خسارۀ ناشی از عمل جرمی.
7. محرمیت موضوع نسبتی.
8. سایر حقوق که در اسناد تقنینی پشبینی گردیده است.

مادۀ هفتم:
مجنی علیهای خشونت، خود یا اقارب وی می توانند به ادارات پولیس و حقوق، محاکم یا سایر مراجع ذیربط طور کتبی شکایت نمایند.
1. ادارات مندرج فقرۀ (۱) این ماده مکلف اند، شکایت واصله را ثبت و مطابق احکام قانون آنرا رسیدگی نموده و وزارت امور زنان را طور کتبی مطلع سازند.
2. وزارت امور زنان مکلف است بعد از کسب اطلاع کتبی یا شکایت مستقیم مجنی علیهای خشونت یا اقاربش جهت تأمین ارتباط با مجنی علیهای خشونت تدابیر لازم را اتخاذ و عملی نماید.
3. څارنوالی و محکمه مانند همكاران عدلي وقضائي، قضیۀ خشونت را در اولویت قرار داده و به اسرع وقت رسیدگی نمایند.
4. مسؤولین مراجع مندرج فقرۀ (۱) این ماده مکلف اند، حین رسیدگی شکایت واصله، طرزالعمل سلوک خاص را که بدین منظور از طرف کمیسیون منع خشونت وضع میشود، رعایت نمایند.
حكومت بايد بخاطر رفع خشونت عليه زن پلان ها واستراتيژي هاي عملي را روي دست گرفته تا ديگر ماشاهد بريدن بيني ، خود سوزي ، سوء استفتاده جنسي، تجاوز عليه اطفال خرد سال ، نبوده وزنان هم درجامعه جايگاه خودرا دريابند ، همه ميدانند كهاسلام براي زنان چه حقوق وامتيازات را قائل شده است روي همين ملحوظ دولت ها هم بايد براي تامين تعميم حقوق بشر بخصوص حقوق زنان گام هاي عملي وموثر را بردارند .