آرشیف

2015-1-10

ویدا عزیزی

زن :ویدا عزیزی

• زن همچوگل است وهر که آن را ببوید چیزی ازآن کم نشود.

• مکر،گریه ونخ ریشتن سه خاصیتی است که خداوند بزنان داده تاآنهابتوانند نان خود شان را درآورند.(جاسر)

• زن همان کودک است منتهی کمی درشت تر.(کلئویول)

• اگرازطبقه بالا ترزن بگیری بجای خویشاوند ارباب خواهی داشت .(کلئویول)

• زن فرشته است که درایام طفولیت پرستارما ،دردوران جوانی کامبخش ماودرروزگارپیری تسلیت ده ماست .(آره تسن)

• قلب زن همیشه مانند ماه درحال تغیر است وهمیشه مردی درآن وجود دارد.(پنچ)

• زن عمیق ترمی بیند ومرد دورتر عالم برای مردقلبی است وقلب برای زن عالمی .(کرابه )

• زن مخزن اسرار خلقت است .)تکارل کونزوکو)

• زن تاج آفرینش است .(هردر)

• زن چون بوی خوش گل بوستان است کمش درد سربرد وزیادش سردردآورد.

• درهرچیززیبا چیزی اززن وجود دارد .(فونتنل)

• مردان قانون وضع می کنند وزنان اخلاق بوجود می آورند .(کوندورسیه )

• زن زیباجهنم است ،دوزخ کیف پول وبهشت چشم .(فونتنل)

• مردان همانطوری خواهند بود که زنان می خواهند آنها با شند .(ناپلئون)

• زن دانا به مرد الهام می دهد وزن زیبامرد رامفتون خویش می سازد واما زن مهربان مرد را تصاحب می کند.

• ولی زن چیست ؟ زن مقبولترین اشتباه طبیعت است .(کولی)

• تسخیر یک کشوربزرگ ازتسخیر قلب کوچک زن آسانتراست .(ناپلئون)

• زن عشق خود راتاچهل سال می تواند مکتوم بدارد ولی بغض خودرا تا یک ساعت هم نمی تواند پنهان کند.(تاگور)

• زنان عاقل ترازمردانند زیراکم میدانند وزیادمی فهمند.(جمزاستفنس)

• عشق مرضی است که زن مولود آن است .(ولتر)

• زن مخلوقی است که دراو لطیف ترین وصمیمی ترین فضائل رامی توان پیداکرد.(جوستون)
• لطف زن مانند ماسه خطرناک است .(هوگو)

• مردآنچه رامیداند میگوید زن آنچه راخوشایند است .(ژان ژاک روسو)

• تاموقعی که زن دروغ بیهوده نگوید راستگوشمرده نمی شود .(آناتول فرانس)

• آرزوی زن اینست که درقفسی زندانی شودولی میله های آن ازطلا باشد .(ایبسن)

• هرجاکه زن مورد احترام است مردهای آزاده تقوی هستند (کارانیس)

• درجات ترقی یک ملت درحیات اجتماعی منوط باحترام زن است .(گرگوار)

• زن بزرگترین آژانس خبرگذازی است زیرا همیشه استگاه گیرنده (گوش) وپخش کننده (زبانش )کارمی کند.(ولز)

• سکوت بهترین زینت زن است .(سفوکل)

• زن منشو ربلوری است که ازپشت آن می توان اشیاء رازیباتردید .(پتی گریلی )

• خشم زن مانند برق الماس میدرخشد ولی نمیسوزاند .(تاگور)

• درانتقام وعشق زن وحشی ترازمرداست .(نیجه )

• زنان عشوه گروطنازشکارچیانی هستند که دوست دارند بشکاربروند ولی شکاررانمی خورند.

• افکارزنان درحقیقت سایه عواطف آنان است .(ژرژالیوت )

• خداوند شایستگی زن رادرقلب او قرارداده است .(لامارتین)

• زن جنس عجیبی است عاقلها رادیوانه ودیوانه ها راعاقل می کند .

ترتیب کننده :ویدا (عزیزی)
سال 1391