آرشیف

2015-1-7

معراج الدین عزیزی

زن مسلمان در رابــطه بـــا حجاب

 

مسالة حجاب كه اكثر نويسندگان غربي به آن حمله كرده اند و آن را مورد ايراد و طعن قرار داده‌اند  تنها بخاطر حفظ وقار و شخصيت و اخلاق زن در قرآن كريم واجب اعلام شده است.
بدون شك خطر شهوت و غرائز جنسي به مراتب بيشتر از خطرات اجتماعي ديگري است كه به منظور جلوگيري از آنها قوانين و مقرراتي وضع مي گردد تا با آنها مبارزه شود و آزادي گردد. خداوند متعال در آية 30 و 31 سورة نور مي فرمايند: «اي پيامبر به مردان مومن بگو چشمان خود را از نامحرم فرو گيرند و عورتهاي خود را محفوظ نگه دارند كه اين كار براي ايشان باعث پاكي و زيبندگي بيشتر است بي گمان خداوند به آنچه انجام مي دهند آگاه است، و به زنان مومنه بگو چشمان خود را از نامحرمان فرو گيرند و چشم چراني نكنند و عورتهاي خويش را نمايان نسازند مگر آن مقداري كه طبيعتا و معمولا به هنگام كار نمايان مي شوند و چارقد و روسري هاي شان را بر يقه هاي شان بكشند، و زينت خود را نمايان نسازند مگر براي شوهرانشان، پدرانشان، پدران شوهرانشان، پسرانشان، پسران شوهرانشان، برادرانشان. پسران برادرانشان، پسران خواهرانشان. زنان هم كيش خودشان، كنيزانشان، پيراني كه غريزة جنسي در آنان نيست، و كودكاني كه هنوز بر عورات زنان آگاهي پيدا نكرده اند و هنگام راه رفتن (با وقار راه روند) و پاهاي خود را بر زمين نكوبند تا زينت هاي پنهانشان نمايان گردد، و اي مؤمنان همگي به سوي خدا باز گرديد تا رستگار شويد»
باز خداوند در آية 33 سورة احزاب خطاب به زنان پيامبر و تمام زنان مي فرمايند: «و در خانه هايتان قرار گيريد و مانند روزگار جاهليت قديم زينتهاي خود را آشكار مكنيد و نماز برپا داريد و زكات بدهيد و خدا و رسولش را فرمان بريد، خدا فقط مي خواهد آلودگي را از شما خاندان (پيامبر) بزدايد و شما را پاك و پاكيزه گرداند»

 حجاب پاکدامنی است

خداوند متعال پايبند بودن به حجاب اسلامي را، عفت ياد مي كنند و مي فرمايند: «اي پيامبر به زنان و دخترانت و زنان مؤمن بگو پوششهاي خود را بر خود فروتر گيرند. اين براي آنكه شناخته شوند و مورد آزار و اذيت قرار نگيرند بهتر است و خداوند، آمرزنده و مهربان است» احزاب/59
 در واقع پوشش زنان براي اين است كه از اذيت و آزار در امان باشند. آيه اشاره به اين است كه شناختن معارف زن براي افراد نامحرم در واقع باعث فتنه است براي خود زن. حال براي اينكه زن از اين اذيت و آزارها در امان باشد چه بهتر كه به نداي حق گوش دهد.

حجاب پاکی است

 خداوند متعال مي فرمايند: « هنگامي كه از زنان چيزي خواستيد آن را از پشت پرده بگيريد، اين كار پاكيزه تر است براي قلبهاي شما و قلبهاي ايشان»
حجاب پاكي است براي قلبهاي مؤمنين زيرا چشم هنگامي كه چيزي را نديد بسوي آن اشتياق پيدا نمي كند به اين خاطر نديدن زن بيگانه براي هر دو طرف بهتر است از طرف ديگر لحن صحبت تأثير زيادي بر مردان دارد بطوري كه خداوند خطاب به زنان پيامبر مي‏فرمايند: «اي همسران پيامبر شما مانند زنان ديگر نيستيد اگر از خداوند پروا داريد پس به ناز سخن مگوييد چه بسا با اين كار كسي كه در دلش مرض و بي عفتي وجود دارد نسبت به شما طمع ورزد (و در دلش نسبت به شما افكار بد داشته باشد) و گفتار شايسته بگوييد».

حجاب پوشش خدایی است

پيامبر اكرم صلي الله عليه و سلم مي فرمايند: «خداوند متعال حيا را دوست دارد و شما را مي پوشاند». باز ايشان مي فرمايند: «هر زني كه لباسش را در غير خانه اش خارج كند خداوند متعال پوشش خود را از اين شخص بر مي دارد»
هر كس كه حجاب خود را كنار گذارد خداوند نيز حجاب خودش را از او كنار مي زند و عيبهاي او را در ملأ عام بر ملا مي سازد.

حجاب مردانگی است 

حجاب و غيرت در كنار هم قرار مي گيرند. مردي كه غيرت داشته باشد هيچگاه دوست ندارد كه نظر نامحرمان بسوي زن و دخترش باشد در اين مورد حضرت علي – رضي‏الله عنه-  مي فرمايند: «به من خبر رسيده كه مردان كفار در بازار مزاحم زنان شما مي شوند، آيا شما غيرت نداريد؟ در واقع كسي كه غيرت نداشته باشد خيري در او نيست»

اين دستور خدا و بزرگان دين ما در رابطه با حجاب بود اما ببينيم اروپاي نوين با اين واجب اجتماعي چگونه برخورد كرده است.

 

تهیه شده توسط: معراج الدین"عزیزی"