آرشیف

2020-1-16

رسول پویان

زن ستیزی

اگر حـقـوق زن و مـرد تـان برابر نیست
خلوص وجذبه یی درقلب پاک دلبرنیست

انیس ومونس دل ها محبت و عشق است
برای مرد وزن ازاین انرژی بهتر نیست

گــشــایـشــی که در آزادی زنــان بـاشــد
قـبـول جــامـعـۀ بـســتــه و مـکـدّر نیست

عـنان عـقـل که در دـست اخیتـار ماسـت
عـدالـت بـشـری بـر کـسـی مـقـدّر نیست

اگـر بــه گـوهـر انسـانـیـت رسـی از دل
به غیرعـدل ومساوات زیب  داور نیست

شـکـوه زیـنـت گل در نـقــاب می مـیـرد
حیا و عفت زن در حجاب و چادر نیست

زمان وحشت و زنـدان خـانـه آخر گشت
طلسم کهـنـه دیگـر قـفـل بـستۀ در نیست

بگـو بـه شـیـخ روبـاه سـعـودی بی پـروا
زن رها شـده دیگر کنیز و نـوکـر نیست

مکـن حقارت خود را به ضد زن عنوان
که شیر زن هروی بعدازین سیاسرنیست

مگو ز غـیرت و خشـم و تعصب مردان
که زن سـتیزی تـو درخـور دلاور نیست

هـراتِ شهره بـه حلم و تمدن و فـرهنگ
برای حمله مکانی بـه هـر جـناور نیست

هــزار کار خـطـا می کـنـنـد در پـس در
دغلگـری بـتـر از واعـظـان ممبـر نیست

حـقوق زن بـه نظام سـعودی بر باد است
چـرا که عـاقـل و کامل جـز مذکّر نیست

ریـال و دالــر و کلــدار پــرورد افــراط
طریقتیکه درآن غیرخون و خنجر نیست

حضور طالب و داعش طرح امریکاست
بـه حـق زن جـفـایی ازیـن فزونتر نیست

ز خشم و نفـرت افراطیت در این غـوغا
وطن بـه قلزم خونین مگـر شناور نیست

15/1/2020
 رسول پویان