آرشیف

2020-7-4

رفعت حسینی

زن ستیزی در افغانستان

این نقاشی زیرین نمودار یک دروغِ مطلق درجغرافیای لسان پارسی بویژه خاکستان افغانستان است.

 زن ستیزی در افغانستان

مردی اسبی را برشانه نهاده است. براسب یک (زن) سواراست .

این،نمای شاعرانهءعاشقانهء{درظاهر} زیباییست. بکلی معادل وبرابرمیباشد با این ضرب المثل [دروغین!!] : جنت زیرپای مادران است.

مگرومگرومگر…

واقعیت اجتماعی در< خاکدان همیشه ‌: افغانستان> چیزدیگریست:

مردهای بی معرفت وبیگانه باانسانیت وبرابری ومدنیت بشری ،برای مادران ،همسران، مادرکلان ها، نواسه گان ودختران خود((( چادری ))) را ایجادکردند وباستم وجبرآنان را محکوم به پوشیدن آن نمودند.

بانوان درخاکستان افغانستان نام انسانی ندارند.بانام هایی که نمایانگربربریت،دهشت وتبهکاری مردهاست ،مشخص می گردند:

سیاه سر

عیالداری

وقتی زنی می می میردنام خودش دراعلان فوتی برده نمیشود.دررادیونام شوهرش راجارمیزنند:

… به نسبت وفاتِ خانمِ الحاج ذکرالله خواجه زاده …

یکی ازدلیل های بزرگ شورش مجددی ها وملاها بهمراهی بچه سقوآن بودکه:

امان الله آموزش وپرورش را برای بانوان،نخستین باردرتاریخ لبریزازبیهودگی خاکدان افغانستان، پی ریخت وچند دوشیزه را برای تربیت به ترکیه فرستاد.

بچه سقو ملعون درنخستین بیانیه اش پس ازاحرازقدرت گفت که امرنموده که آن بانوان دوباره بوطن اسلامی برگردندودفاتری را که امان الله کافرتأسیس نموده بود حکم نموده که بسته شوند.

طالبان بانوان را درسرکها باچوب لت کردند ویا سنگسارنمودند.

واین کارطالبان نو نیست.

درگذشته شاعران نامبردارشعرپارسی ، سعدی وعطاروسنایی وجلال الدین بلخی وجامی، زنان را بربرگه های کاغذ باقلم لت کرده وسنگسارنموده اندودرین مورد درنگاشته های گوناگون نبشته ام ومثالها داده ام که دربرگه فیسبوکم درج اند.

پس ازقدرت گرفتن مجاهدین اسلامی ،هیچ عکسی از{{ همسران }} ملامجددی،ملابرهان ربانی وپسرش صلاح الدین،عبدالله عبدالله،عطامحمدنور،یونس قانونی،احمدشاه مسعودوبرادرانش درنشرات کشورچاپ نگردید.

وفرخنده را مردها بجرم سوختاندن قرآن دردریای کابل همانند فلمهای مبتذل هندی با زجروشکنجه کشتند.

اگرتعدادی ازبانوان توانستند درعرصه های سیاست،هنر،ادبیات وووو تبارزنمایند تنهاوفقط دلیلش نهضت های مدنی درزمان زمامداری محمدظاهربود.