آرشیف

2015-1-22

خیر محمد خیر اندیش

زن در اسلام معلم عـفــت و شــــرف است

طوری فشرده درین مقاله جایگاه ومقام زن را از دیدگاه اسلام وجوامع غربی مورد بحث قرار میدهیم:

 آیا جایگاه ومقام که جوامع غربی در اعصار گذشته وعصرحاضربرای زن داده است شایسته اوست ؟

در اعصار گذشته زن درجوامع غربی بشکل از اشکال وبه نحو از انحا مورد توهین وتحقیر قرار میگرفت تا آن سرحد که مقام انسانیت از نزد شان سلب میگردید

وزن را جز یک متاع بی ارزش چیزی دیگری نمیدانستند وزن را یک موجود مبتذل می پنداشتند اما در عصرحاضرجوامع غربی ماطمطراق های فراوان تحت نام حقوق زن جایگاه ومقام را برای زن داده اند که این جایگاه منافع بعد ممتاز واساسی که عبارت از بعدمعنویت وانسانیت (شرف ، عفت ، حیثیت وآبرو)میباشدادغام نمودن اوبه مقام حیوانیت است

اما دین مقدس اسلام برای زن جایگاه ومقام را داده است که شایسته اوست

زن دراسلام معلم عفت ، شرف وحفظ کننده آبروی جامعه اسلامی است

وبه جهت حفظ واستوار نگاه داشتن بعد ممتاز واساسی انسانیت ومعنویت دین مبین اسلام عقد نکاح (ازدواج) را یک امری لازمی وحتمی می پندارد که آثار مثبت او که از (1) بقای نسل (2) جلوی گیری از سرکوبی فطرت (3) اشباع ساختن غریزه جنسی با رویش سالم ومنطقی (4) پیشگری از امراض که از اثرمقاربت های جنسی غیرمشروع به میان میاید (5) تربیه وپرورش بشکل سالم (6) تشکیل خانواده که ( زیربنای جامعه بشری را تشکیل میدهد.) که در حقیقت جامعه انسانی از دو عنصر مرد وزن تشکیل شده است زن نیم پیکرجامعه اسلامی است چنانچه قرآن به این حقیقت تصریح میکند : یاایّهاالناس انا خلقنکم من ذکروانثی. ترجمه : ای مردم ما شمارا از مرد وزن آفریدیم .

خلاصه اینکه دین اسلام حقوق زن را مطابق به چهار چوب انسانیت واخلاقیت قائل است .

خیرمحمد" خیراندیش"
دانشجو در دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه ننگرهار