آرشیف

2014-12-23

استاد فضل الحق فضل

زن ای ترسـیـم لـطـف ذات هـسـتی

مبا رک روز زن ا نــد ر جـهــا ن بـا د             به غـــو ر ا ین خطـۀ بـس با سـتا ن با د
مقا م زن بـلــنـد  ا ز فـیـض د یـن است  
          به  زن ا یـن منـزلـت هــم جا ود ا ن با د
بــــود  ز یـبـنـــد هً جــا ه و جــلا لـــش   
          شــر ف را هــــم امـیـر و پا ســبا ن با د
فـــد ا ی عــزت م نـا مـــوس اســــلا م  
            بــو د مـا را ا گــر صــد با ر جــا ن با د
زن ای  تر سـیـم لـطـف ذ ا ت هـستی!   
          تـرا حـب  و جــلال ا نــس و جـا ن با د
د ل ا و هـمـــچـو کا ن پر زمهـر اسـت   
           ز لـطـف حــق چــو گـنـج شـا یگا ن با د
خـو شـا قـلـبـی  کـه دارد پر تـو حـسـن   
          چــو نـو ر مـعــر فـت بـحــر روا ن با د
مـبا رک ا یــن هـمـه عـز و جــلا لـــت   
           بـشــر را  ســـر, تـرا  د ر آ ســتا ن با د
به نـو ر عـفـت  و عـصمـت بـری  راه   
            ترا مـنـز ل  بـه عــر ش لا مــکـا ن با د
بـه نـیـر وی خــرد د ر پـر تــو  عـــلـم   
            تــرا ســلــطـا نـی هــر د و جـهــا ن با د
به حـسـن خــلـــق و حـسـن عـهـد لا بـد   
         تــرا تــسـخـیـر مـلـک  ایــــن و آ ن با د
مـبا رک ایـن چنـیـن روز پـر ا زلـطف   
           به جملـه مـرد و زن, پـیـر و جـوا ن با د
به سـلـطـا ن پــر وران  د یـن و دولــت 
          نـــوا بــغ تـا ا ســــا تـیـــــد زمـــا ن با د
به آ ن پـیـغــــمـبـرا ن عــز م و ایـقـا ن  
          بــه جــمـلــه رهــبــرا ن کـا ر د ا ن با د
زآ د م تـا خـلــیـــل و نـــو ح و عـیـسی  
          حـبـیـب حق شــهــی آ خــر زمــا ن با د
زیو سف تا به شیث و خضر ویعـقـوب  
          زد ا ُود  تـا ســلــیــمــــا ن زمــــا ن با د
زا فــلا طـو ن مـو ســی وفـــریـــد و ن  
         به ســـقـرا ط آ ن حـکـیـم مـهـربا ن با د
ا زا ن غـوری شــهــا ن پـر صـلا بــت  
         غـیا ث الـد یـن شـهـی هـند و سـتا ن با د
سـنـا یـی , مــو لــوی ,سـیـنا و سـعــدی   
        ز فـــر دو ســی د بـیــری را زد ا ن با د
ز بــیـد ل تـا لـســا ن الـغـیـب حـا فـــظ   
         ز ا قـبــا ل آ ن سـفـــیـر کـا ر و ا ن با د
وجــود ی وکلــیـم، عـطــا ر وصــا یـب  
         ز نـا صـر خــســرو شـیـریـن زبا ن با د
حـمــیـد و کا کــر و رشـتـیـن و الـفـــت   
         ز ا نـصـا ری شـهــی ا قـلــیـم جا ن با د
ز رحـما ن و خلـیـلی و خو شـحا ل خان
           ز و ا صـف بـیــد ل نـســل جــو ا ن با د
ز خـا لــد ه فــر وغ و عـشـقــر ی هـــم   
         نـثـا ر مـــقــد مــــــت دّ ر گــــر ا ن با د
 بــه مســتـوره و مـهــجــوره و نـــا د م    
       بـه عـنــقــا د خــت غــور با ســـتا ن با د
زســا قی و زمــشـعــــل تا فـرحــمـــنـــد          یـگا نــه شــا عـــر  شـــکـــــر ز با ن با د
سـعـیـد ی مـشـفـق ومـجــــروح و فا یـق        عــــد یــــم آن عــا رف نـیـکـو بـیـا ن با د
زمـشــفـق, مسـتمــنـد مـجـروح و آ ثــم
          ثـنا خـوا نــت هـمــه پـیـر و جــو ا ن با د
جــلالی و حــریـق, حـیـرا ن ومــجــرم
           بـه زلـــمـی مـرشــد عــصـر وزما ن با د
زلـیـتا ن تا ســیا ه مــو ی و سـکـیـنــــه 
         پـیـــا م قــلــب شــا ن  ذ کــــر زبا ن با د
ز جـمـع ا هــل فــر هـنـگ و مـعـا رف  
         نـثا ر مـقــد مـت هـــم روح و جــا ن با د
سلا طیـن و پـیا مـبـر ها ی هـرعـصـر   
        ز فـیـض نا م تـو صـا حـب قـــر ا ن با د
هـــمـــه ا ولا د آ د م ا ز کـــــه و مــــه   
       تـــــرا نــا م نـیــکــو و ر د ز بـــا ن با د
زجـمـلـه اهــل عــلـم و دا نش و هــوش  
     د عـا ا یـن هـد یـۀ بـس بــیــکــر ا ن با د
ترا ا ین ثــروت ســـر شــا ر مــعــنــی        ز ا نــــوا ع حـــو ا د ث د ر ا مــا ن با د
ز فــضــــل بــیــکـــر ا ن حـقـــتـــعــا لـــی
بــه تـو ا ین لـطـف  ا یـزد جا و د ا ن با د

استـاد فــضــل ا لـحــق فــضــل
غور، حوت 1388