آرشیف

2015-1-14

فضل الحق ملكزاده

زنگ عدالت انتخابات كـــــرزى بصدا در امد

 

انتخابات ازاد كه ممثل اراده ملت باشد و دموكراسى را در يك كشور تمثيل نمايد.
مانند ساير كشور ها اروپايى و غرب مردم ما براى اولين مراتب با علاقه و ذوق درين پروسه سهم فعال گرفتند و با دشوارى و بريدن انگشتان خود رأى خود را به نامزد مورد نظر شان استفاده كردند ولى متاسفأنه يكتعداد سياستمداران سنتى و قومگراى ما نگزاشتند كه اين روند بشكل واقعى تحقق پيدا نمايد و كشور را به بحران كشانيدند و در اينده مردم با چنين كميسون ها انتخابات تقلبى اعتماد نخواهد كرد دموكراسى نو پاى رادر كشور از مبدأ خنثى نمودند.
جلالتماب حامد كرزى ريس جمهور در مورد انتخابات رياست جمهورى كشور ازين ميراث كهنه استفاده ابزارى و سؤى استفاده نمود و انرا قصدأ به بيراهه مهندسى كرد. يك گنبد سياسى را با پيروزى هر تيميكه در اينده به پيروزى برسد بنأ نهاد و تمام أقوام شريف افغانستان را عليه يكديگر بدشمنى كشاند با دو تيم پيشتاز با دو زبان حرف ميزند برخورد سليقوى مطابق ميل و پلان قبلا تنظيم شده خود و شركاى حلقه معين ارگ نميخواهند كه از رياست جمهورى كنار رود به استلا اب را خيط كرده ماهى ميگيرد. 
سرو صدا تقلبات گسترده و اعتراضات مدنى شهروندان ما در جاده ها و شهر هاى كشور ما چند روز پيش طنين انداز بود.
اما كدام گوش شنواىى وجود نداشت كه پاسخ گو شكايات مردم باشد بلاخره از طرف تيم ادعا كننده بسازمان ملل رسمأ شكايات صورت گرفت كه بلاخره سفراى كشور هاى غربى با تيم تخنيكى شان بخاطر حل اين معضله و تصفيه ارأى پاك از ناپاك بكشور امدند كه تقلبات گسترده بنفع تيم خاص ازطرف كميسيون انتخابات درسطح جهان بى نظير خواهد بود.
افغانستان در تقلب در رديف اول قرار گرفت واز طرفى هم حملات نظامى پاكستان در ولايات كنر ها و هلمند جريان دارد. 
روزانه يكتعداد جوانان وطن ما شهيد و معيب و معلول ميگردند چقدر فاميل ها بى خانمان و أواره ميشوند مگر اقاى كرزى باز هم پلان خود را تطبيق ميكنند
حالا هنوز زود است كه زنگ عدالت كرزى بصدأ ايد.
حكايت است یکى از پادشاهان در مرکز شهر برجى بلندى ساخت و بالاى آن زنگى آویخت. ریسمانى نیز به آن بست که تا زمین مى‏ رسید. او اعلام کرد هر ستمدیده ‏اى که این زنگ را بکوبد، باید به کار او رسیدگى کنند و حق وى را بگیرند. به همین جهت، آن زنگ به (زنگ عدالت) معروف شد.
هنگامى که معمار ها برج را ساختند و زنگ را آویزان کردند، مردم خورد و بزرگ و مرد و زن به میدان آمدند تا آن زنگ قشنگ را ببینند. آنان ‏براى شنیدن صداى زنگ بسیار مشتاق بودند. پادشاه ‏آمد ومردم با خود گفتند: بدون ‏شک پادشاه آمده است که زنگ را براى نخستین بار به صدا درآورد.
سکوت بر میدان حکمفرما شد و همگان منتظر ماندند تا ببینند پادشاه چه خواهد کرد. هنگامى که پادشاه به پاى برج رسید، زنگ را نکوبید و به ریسمان آن نیز دست نزد، فقط به مردم گفت: این زنگ قشنگ را مى‏بینید! این زنگ از آن شماست و جز در هنگام ضرورت نباید آن را به صدا درآورد. هرگاه کسى از شما مورد ستم قرار گیرد، این زنگ را به صدا درمى‏ آورد و در آن هنگام قضات به این میدان مى ‏شتابند و به شکایتش رسیدگى مى ‏کنند و حقش را مى ‏ستانند. این زنگ از آن همه شماست؛ توانگر و بینوا، پیر و جوان و نیرومند و ناتوان؛ ولى هر کس بى دلیل آن را به صدا درآورد، مجازات سختى را متحمل خواهد شد، زیرا زنگ عدالت براى سرگرمى نیست .
سال‏ها گذشت و زنگ عدالت بارها به صدا درآمد و قضات گرد آمدند و بى ‏درنگ در مورد شکایاتى حکم صادر کردند که در غیر آن صورت، به فراموشى سپرده مى ‏شد. ستم از میان رفت و اشتباهات اصلاح شد. از آن روز ستمدیدگان دانستند که براى خود مرجعى امین دارند. ستمکاران نیز دانستند که ستمشان براى مدتى طولانى پنهان نخواهد ماند.
پس از مدتى قسمت پایین ریسمان فرسوده و کوتاه شد به گونه ‏اى که تنها دست افراد قد بلند به آن مى ‏رسید. یکى از قضات آن را دید و گفت: «اگر کودک درمانده ‏اى بخواهد زنگ را به صدا درآورد، چگونه دستش به ریسمان خواهد رسید؟» او دستور داد ریسمان را عوض کنند و به جاى آن ریسمانى بلندتر بیاورند که سر آن به زمین برسد؛ ولى در آن شهر، ریسمان بلندى نیافتند که به جاى ریسمان فرسوده بگذارند و کسى را فرستادند تا از شهرى دیگر ریسمانى بلند تر بخرد. این کار چند روز و شاید هم چند هفته طول مى ‏کشید. آیا باید عدالت در این مدت متوقف شود؟

پس راه چاره مردم مظلوم ايكه نان خوردن شباروزى خود را ندارد و يكتعداد مليونر ها استند مردم تا چه وقت صبر و حوصله نمايند كه كدام يك به مسند قدرت تكيه ميزنند.
بنأ در شرايط موجوده و حالت اساس و بحر انى در كشور ما تا چه وقت منتظر بمانيم و اين بى عدالتى و جنگ در كشور ما حكم فرما باشد 
بهتر خواهد بود كه تمامأ روشنفكران و مردمان نخبه و دانشمندان و أهل خبره يكتعداد مجاهدين واقعن پاك و خوش نام ايكه از وطن ما در شرايط سخت دفاع كرده و ميكنند و نقش برازنده شان قابل قدر است بدون تعصبات زبانى قومى سمتى و جنايى گرد هم جمع شوند در يك فضاى ازاد، دموكراتيك و ملى مسايل سياسى نظامى و اقتصادى كشور را همه جانبه تحليل و مورد ارزيابى قرار داده اين كشور رنجديده را تنها نگزاشته كه دشمنان وطن ، ما را بنام هاى مختلف از هم پارچه پارچه نمايند با قلب پاك مصدر خدمت به هموطنان خويش شده كشور نيرومند خود را صادقانه بدون تعصبات قومى، زبانى ، سمتى حمايت و پشتيبانى نمايم.

با عرض حرمت
فضل الحق ملكزاده