آرشیف

2015-1-12

استاد محمد عارف ملکزاده

زنگ بـــزن یگانه صاحب

شنید م ز بلغا ر سفر کر ده ئی
بشهر ک لند ن گذ ر کر ده ئی .

شنید ه ا ست سید رشید سید عمر
تلیفو ن نمو د ه است که دار ی خبر .

بگفتم که منظو ر اصلت بگو
بگفتا که حیدر یگا نه آمد بسو .

تو دار ی؟ تلیفو ن آدر س مر ا هم بد ه
بگفتم ند ار م بجز سا بقه .

بگفتا به پیر زاده زنگ بز ن
که دارد باو مجلس و انجمن .

تلیفو ن پیر زاده خا مو ش بود
تو گو ئی که پیر زاد ه بیهو ش بود .

تلیفو ن پیر زاده کا ر ی نکر د
                   بجز اینکه در جا م کا ر ی بکر د 
{جام غو ر}

اگر دار ی آدر سی .و هم تلیفو ن
بز ن زنگ بر سید واژه گو ن { سید رشید آقا }

که دارد تر ا عز و مهما ن کند
ترا خد متی بر تر از جا ن کند .

شب سا عت 20 : 30 دقیقه شب روز شنبه {13 ما ر چ } محتر م سید رشید آقا از لند ن ز نگ زد و تلیفو ن استا د غلا م حیدر یگا نه را از من خو ا ست و من برا یش تلیفو ن سا بقه را داد م گفت نه تلیفو ن لند ن آنر ا میخو ا هم گفتم ندار م ودو نمبر تلیفو ن از آقا ی پیر زاده دا شتم هر دو کا ر نمیکند ودو نمبر را او از پیر زاد ه صا حب داد هر قدر کو ششکر د م کا ر نکر د خو ا ستم از طر یق جا م غو ر اگر بتو ا نم کد ا م معلو ما ت پید ا کنم. شا عر نیستم کمی شو خی کرد م از همه شعر ا ونو یسند ه ها وادیبا و فر هنگیا ن پو ز ش میخو ا هم مر ا بسیا ر عفو کیند بخصو ص از دو ست بسیا ر قد یم و سا بقه ام پیر زاد ه صاحب و استا د بزر گو ار یگا نه صا حب خیلی پو ز ش میخو ا هم یا همر ا ی من تما س بگیر ید کسیکه نمبر تلیفو ن او تغیر میکند خو د ش مسئو ل است تا نمبر خو درا بدو ستا ن خو د بد هد با ا حتر ام محمد عا ر ف ملکز اده

rashi domar@live .nl