آرشیف

2015-1-24

عزیزالله مهدی

زنــگ مکتب آهنگ زنــــده گی!

 

لیسه عالی خصوصی رهنورد نور، از آغاز سال تعلیمی خویش به تاریخ 11.01.1392 با برگزاری یک جشن زیبا و بیاد ماندنی تجلیل نمود.
این جشن که در محوطه مکتب و در یک فضای کاملاً بهاری ، آرام و آمیخته با شادی و لبخند دانش آموزان که با یونیفورم سفید و سرخ شان گوشه های استیژ را تزئین کرده بود، برق امید واری را در چشمان اولیاء شاگردان و سایر شرکت کننده گان زنده میکرد و همه در نظم، انطباط و رفتار این چهره های معصوم خیره شده بود و به چشم تحسین کننده ای به آنها مینگریست!
این آغاز با گرداننده گی آمینه "امید" با نوای روح بخش قرآنکریم توسط خانم "جعفری" یک تن از اولیای دانش آموزان آغاز گردیده بعد از اجرای ترانه معارف، اشعار و مقالات پیرامون اهمیت تعلیم و تربیه توسط شاگردان قرائت گردیده و گروه سرود ترنم "امید" سرود زیبایی را نیز اجرا نمود. در ادامه الحاج "اعتمادی" ولسوالی اسبق ولسوالی لعل وسرجنگل، پیرامون اهمیت تعلیم و تربیه و فرصت بوجود آمده در فراگیری تعلیم و تحصیل در افغانستان صحبت نموده از نقش و موثریت لیسه رهنورد نور در بهبود تعلیم و تربیه در لعل ابراز رضایت و قدر دانی نموده، موجودیت لیسه رهنورد را در لعل فرصتی خوبی برای علاقه مندان تعلیم و تربیه بیان نمود. در میان برنامه های سرود و سخنرانی، اجرای آهنگ های محلی توسط هنر مندان محبوب منطقه هر یک احمد جان "احمدی" و امیر جان "احمدی" در ارتباط به تعلیم و تربیه، جز برنامه های تفریحی این جشن بود. 
در این جشن، محمد حسین "واعظی" مدیر مالی و اداری لیسه رهنورد نور که نقش سخنران اصلی را داشت، ضمن تقدیر و تشکر از حضور پر شور مردم، اولیای شاگردان، مقامات حکومتی و نهاد های فرهنگی، این روز را برای معلمین و متعلمین این لیسه صمیمانه تبریک گفته برای شاگردان آرزوی موفقیت نمود. در ادامه پیرامون برنامه های تعلیمی سال 1392 صحبت نموده در بخش از صحبت هایش گفت، با استفاده از معیار های جدید آموزشی و پیروی از اصول و مقررات انظباطی، زمینه آموزش و پرورش بهتر را برای دانش آموزان آماده خواهد ساخت و نیز ضوابط حاضری بالای معلمین و متعلمین جدی تطبیق خواهد شد.و نیز از اولیای دانش آموزان خواست تا همکاری بیشتری با اداره مکتب داشته در قسمت تعلیم و تربیه اولاد شان با مکتب در تماس باشند و در جلسات ماهوار و اضطراری، حضور فعال داشته باشند.

 

لیسه عالی خصوصی رهنورد نور، ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور

 

لیسه عالی خصوصی رهنورد نور، ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور

 

لیسه عالی خصوصی رهنورد نور، ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور

 

لیسه عالی خصوصی رهنورد نور، ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور

 

لیسه عالی خصوصی رهنورد نور، ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور

 

لیسه عالی خصوصی رهنورد نور، ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور

 

لیسه عالی خصوصی رهنورد نور، ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور

 

لیسه عالی خصوصی رهنورد نور، ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور

 

لیسه عالی خصوصی رهنورد نور، ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور

 

لیسه عالی خصوصی رهنورد نور، ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور

 

لیسه عالی خصوصی رهنورد نور، ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور

 

لیسه عالی خصوصی رهنورد نور، ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور

 

لیسه عالی خصوصی رهنورد نور، ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور

 

لیسه عالی خصوصی رهنورد نور، ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور

 

لیسه عالی خصوصی رهنورد نور، ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور

 

لیسه عالی خصوصی رهنورد نور، ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور

 

لیسه عالی خصوصی رهنورد نور، ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور