آرشیف

2016-2-18

مسعود حداد

زنــــــــده بــــــــاد

 یاد ایامی که بودیم، مست وشاد
فارغ ازجهل وجنون، ظلم وبیداد

نه جاهدبود، نه طالب ونه داعش
همه باهم بودیم ،از وحشت آزاد

زهرسو،سر کشیده، هرگروهی
وطن ازدست شان گشتست برباد

گروهی دزد، گروهی سرمی بُرد
گروهی هم، به فکرعیش مازاد

به مسجد میبرد، طفل معصوم را
تجـــاوز میکند ،ملای بــد زاد

نه حاکم است ،نه اربابی درینجا
که تا آرند، ز آن ایام ها ، یاد

کنون مردم، سنائی وار گویند
همان حاکم،همان دوران،زنده باد

مسعود حداد
18 فبروری 2016