آرشیف

2014-12-13

نجم الدین الهام

زندگی

زندگی قصهء با تو بودن
داستان زمن و تو را شنیدن گفتن
یک زمستان, یک بهار و یک خزان
یک تبسم, یک سلام و یک سخن
زندگی قصهء دو پروانه
پرکشیدن ها و پرواز بلند
خاکبازی ها و آغوش چمن
یا نشستن روی یاس و یاسمن
یا به آتش پر زدن یا سوختن
یا به حسرت یا کنار و یا سخن
یا که در تاریک شب تا سحر
در فراق شمع آخر مردن

 

(الهام)