آرشیف

2020-5-24

رفعت حسینی

زندگینامه رفعت حسینی

سید رفعت حسینی درجوزای سیزده صد و بیست وهشت خورشیدی ، جون نزده صدو چهل و نُه ترسایی ،درخانواده یی اهل فرهنگ وسرشناس، در باغنواب کابل، به دنیا آمد. پدر او سید محمد داود حسینی از ادبا و خوشنویسان افغانستان و درخطوط نستعلیق و شکسته مشهور و در ریزه نویسی یکی از شگفتی هارا به انجام رسانیده و بار ها بریک دانه برنج باریک ، با مزایای خوشنویسی ، نوشته بود.
(ر.ک. معاصرین سخنور، خال محمد خسته ، ۱۳۴۴ شمسی،ص ۱۳۰)

آموزش ها
رفعت حسینی پس از مکتب حبیبیه کابل،فاکولتۀ حقوق و دانشهای سیاسی پوهنتون کابل را به پایان رسانید . بالاتراز لیسانس را دربخش حقوق جهانی در سال ۱۹۷۸ در آسترالیا انجام داد .در ۱۹۹۰ در دانشگاه هامبولد آلمان فلسفه خواند.
او از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۹ خورشیدی کارهای زیرین را ایفا نمود:
ـ آمر دفتر ارزیابی اسناد علمی دانشگاه کابل
ـ آمر دفتر قرارداد های فرهنگی وزارت تحصیلات عالی و مسلکی
ـ آمر دفترارزیابی و ارتباط خارجه دانشگاه کابل
ـ معاون شورای فرهنگی دانشگاه کابل
ـ معاون دانشکدهء کار و امور دهقانی آن دانشگاه
ـ منشی اتحادیۀ نویسندگان افغانستان
ازسـال ۱۳۶۹ خورشـیدی ، ۱۹۹۰ عیـسایی ، در جمهوری فدرال آلمان زندگی می کند
رفعت حسیـنی در سـال ۱۳۵۲ خورشیدی بـا ملالی دختر جـنرال غـلام صدیق طره باز ازدواج نمود .
او سه دختر به نام های سحر ، سمرا و مریم دارد.
مریم کوزل حسینی ، نقاش و نویسنده است و اولین رومان او به نام « خدا در دانۀ برنج » درتابستان ۲۰۱۰ عیسایی، بزبان جرمنی ،در آلمان چاپ گردید وتاکنون چند کتاب داستان از وی نشر شده اند.

کتابهای رفعت حسینی
از رفعت حسینی تا کنون کتاب ها یی که درپایین مشخص می گردند منتشرشده اند:
در افغانستان
۱– تصویرصدا ، گزینۀ شعر
۲– دربی تو بودن ، دفتر شعر
درجرمنی
۳– شبی از تبار مصیبت ، شعر
۴– ذهن زخمی باد ، شعر
۵ – هزارمیکده غم ، شعر
۶– زنی که باران می فروخت ، دفتر شعربه آلمانی
با برگردانی
داکترلوتس ژهاک
و ایرهارد باور
۷ – شعر رفعت حسینی ، به آلمانی ،با برگردانی
داکتر لوتس ژهاک و ایرهارد باور
۸– صدغزل بیدل ، منتخب غزل های عبدالقادربیدل
به گزینش رفعت حسینی
۹ – توو زمین و من ، شعر
۱۰ – در فصلِ سایۀ خنجر ، مجموعۀ شعر
۱۱– در لحظهٔ سوگمند پدرود ، شعر
۱۲– شب و زخم و قفس ، دفتر شعر
۱۳– تا وادی سرسبزصدا ، یک شعر بلند
۱۴ – زمینی ها ، سه منظومه
۱۵– بنفشه هایی که نروییدند ، شعر
۱۶– هجرتِ بانو ی شعر ،مجموعۀ شعر
۱۷– حرف اول ِ باغ ، شعر
۱۸– ازین خسوفِ بشارت ، شعر
۱۹– مردانی که نیستند ، شعر
۲۰– آیینه در جوارِ عقوبت ، مجموعۀ شعر
۲۱– تا صبحِ صحبتِ یکدشت، شعر
۲۲– قصرهای درختان ، دفترشعر
۲۳- وباران رابگوی،شعر
…….