آرشیف

2015-1-8

نور محمد نور

زنده گـــی انسان با جمادات در اقلیم بــــدن

خداوند تبارک وتعالی انسان را باتمام عظمت وبزرگی که از کتم عدم بصحرای هستی بوجود آورده است وانسان را اشرف مخلوقات درروی زمین برگزیده واین نعمت های بسیارظریف ،زیبای وگوهر قیمت بهاکه ارزش آن آنقدر بلند است که بامادیات خریداری نمی شود اگر هرقدر ثروت هم باشد باز هم کم است .درقرآن کریم واقعات مذکور است که خلاف قانون وقدرت میباشد مثلآخرق عبارت ازسخن گفتن حیوانات و تسبح نموده کوه ها اکثر سخن های موهم درآن وجود دارد مثلآغروب آفتاب دریک ما، پیدایش دنیادرشش روز، باریدن آب از آسمان وپیدایش نطفه درمیان پشت وسینه پس این همه حکمت خداوند است.
ظهور اسلام ازمهمترین تحولات تاریخی ،دینی ، اجتماعی وثقافی بود که تاریخ بشر وبخصوص اسلام داری نظام وعقائید بوده بحق استوار برتمدن ناب اخلاقی مبنی برپایه های دین وعقل لذا هرآنچه از آراء ومذاهب که درعالم اسلامی پدید آمده صبغه ی اسلامی داشته بدون درک وفهم دین مقدس اسلامی هیچ چیز ممکن نیست. وزندگی انسان را مشابه باتمامی کائینات ، نباتات ، زمین ،آسمان وحیوانات مطابقت ومشابه اعضای بدن بوده وعناصر اربعه موالدثلاثه یعنی جمادات، نباتات وحیوانات برروی زمین زنده گی می کنند،دقیقآهرسه این موراید درانسان وجود دارند به عنوان مثال جمادات خاک ،سنگ ،ریگ وغیره همه انسان موجوداند آن رشته استخوانهای که درانسان وجود دارند همانند دشت کوهای بزرگ واستخوانها کوچک مانند کوههای کوچک هستند بعضی اوقات این سنگ ها وریگها متعارف موجود درانسان از هئیت اصلی خودخارج می شوند از کلیه (ریز)سنگهاواز مسانه ریگهای کوچک بیرون می آیند که به وسیله دارویابه وسیله عمل جراحی بیرون کشیده میشودهمانطورکه روی بعضی از کوههای را خاک پوشانیده است می بنیدکه روی استخونهای اقلیم بدن راگوشت پوشانیده است بعضی از قسمت های زمین کوههای گرم است وبعضی سرد است بعضی ازقسمتهای اعضای بدن انسان گرم هستند همانند داخلی وبعضی سرد می باشند همانندقسمت های بیرونی همچنان بعضی از قسمت های زمین واجب الااحترام هستندهمانند مقامات مقدس که برای زیارت آنها سفرمی کنند وازروی محبت وادب بوسیده می شوند وازبعضی قسمتهای زمین انسان متنفراست همچنین در اقلیم بدن انسان همین دومورد وجوددارد چناچه بعضی قابل زیارت اند مانند سروصورت که ا زفرط محبت وادب پیشانی اورا بوسه می زنند ویا دست بوسی می شود وبعضی از قستمهای بدن قابل تنووکراهت است دیدن آن از روی عقل وشرع ننگ وعار دانسته می شود وهمچنان که بعضی از قسمتهای زمین مستور وقابل دیدن نیست همچنین بسیار از اعضای بدن انسان قابل مشاهده نیست همانند پشت وشکم کوشش برای دیدن آن کاری خردمندانه نیست.

کتابهای رهنما:

مرآت المحقیقن 
حکمت وفلسفه نماز 
نقش اسلام دررشدوتطورفکر
آینه عام حقانیت اسلام