آرشیف

2014-12-27

غلام ربانی هدفمند

زنده با و مرده باد

 


  

ارسالی : غلام رباني هدفمند
استاد دارالمعلمين عالي غور و ريس شوراي مردمي غور