آرشیف

2014-12-11

احمد شاه سلیمی

زنده باد

 

« به احترام 28 اسد روز پر افتخار ملت افغانستان و قیادت سالم فرزند صدیق وطن شاه امان الله خان غازی»

روز استقلال میهن، زنده بــــــــــاد
زنده و پاینده و تابنده بـــــــــــــــــاد
جشن استقلال خلق این دیــــــــــــار
جشن فوج با وقـــــــار و نامــــــدار
  عزّت وشان وطنداران خوشـــــــــا
غیرت و نام سپهدارن خوشـــــــــــا
روز فخر شاه امان الله ماســـــــت
روز مردان سعادت خواه ماســـت
جان فشانی در ره افغان ستـــــــان
نخبه آئینست از دور زمــــــــــــان
افتخار شیخ و شاب است این وطن
لانۀ باز و عقاب است این وطـــــن
ما برای حفظ میهن، زنده ایـــــــــم
پیر و برنا جمله گی اش ،بنده ایـــم
ای وطن ما را تو هستی، آبـــــــرو
بی تو ما را آبرو، هرگز مجـــــــــو
ای وطن گهواره ای ، ما را عزیــز
ای وطن مستوره ای ، مارا تمیـــــز
خاک افغانی و از جان، برتـــــــری
ملک شیرانی و مارا، شهپـــــــــری
از تو شوکت ، از تو نام آموختیــــم
آتش عشقت ،بجان افروختیـــــــــــم
ای وطن دایم تو مارا دلبــــــــــــری
محوری و پیکری و مــــــــــــادری
از همه مارا پناه ،برتــــــــــــــــری
مام با فخری و ما را، زیـــــــوری
برتری تو از همه ،روی زمیــــــــن
بهتری تو از همه، قاب و نگیـــــــن
مامن ما، مسکن ما میهنـــــــــــــــــا
تا بکی ماییم و جهل و شیونـــــــــــا
ایزدا! مارا،زجهل آزاد کــــــــــــــن
ملک ما را، سربلند و شاد کــــــــــن