آرشیف

2015-1-24

محمد حفيظي

زنبــــــــــــور عسل

 

زنبور عسل به شكل اجتماعي زنده گي نموده كه اجتماعات اين ها در جنوب شرق آسيا و اما فعلا در اكثر قسمت جهان وجود داشته كه اينها شهد و موم را تهيه ميكنند.

افراد اجتماع زنبور عسل به سه دسته تقسيم مي گردد:

1_كارگران

2_زنبورهاي مذكر

3_ملكه

   كارگران برعلاوه تهيه غذا و مراقبت ملكه، تغذيه زنبورهاي جوان ، تعميرو تنظيف كردن آشيانه و جمع آوري مواد غذايي را نيز بدوش دارند كه اينها همه مؤنث بوده ولي عقيم مي باشند كه تخم گزاري كرده نميتوانند.

 جسامت زنبور هاي مذكر نظر به كارگران بزرگتر بوده و وظيفه آن القاح ملكه ميباشد در غير آن خيلي عاطل و بيكاره بوده يا از اجتماع خود به خود خارج  شده يا اينكه توسط كارگران از بين مي روند.

 ملكه نظر به كارگران بزرگتر و بال هاي كوتاه دارند. ملكه در ارتفاع خيلي بلند توسط زنبور مذكر القاح شده بعدا به صندوق برگشته و در شرايط مساعد در تمام حجرات صندوق تخم گزاري نموده كه در حدود 30000 تخم ميگزارد. تخمهاي القاح شده در ابتدا به بطيطه بعدا به شفيره و بلاخره به زنبور بالغ تبديل ميگردد. عمر ملكه تقريبا سه سال بوده و درين مدت بيش از نيم مليون تخم ميگزارد.

 زنبور عسل در قسمت بطني خود غده موم ساز دارد. عصاره گل را بعد از تغيرات كيمياوي و عمل انزايم به شهد تبديل ميكند كه شهد مقدار زياد مواد قندي، آب، مواد معدني و انزايم ها دارد.

 

تشكر از شما!

تهيه كننده: محمد حفيظي متعلم صنف دوازدهم ليسه عالي بين المللي افغان ترك- هرات

Mohammad_hafizi2010@yahoo.com

Mo_hafizi2oo5@yahoo.com