آرشیف

2015-11-25

عزیزه عنایت

زنان رنج کشیدۀ افغانستان در بــرابــــــر خشونتهای روز افزون !

زنان افغان باآنکه درشرایط سالهای جنگ رنج ومشقت رابیشترازگذشته بردوش کشیده اند علاوه از اینکه با ازدست دادن عزیزان ،خانه وکاشانه ، بی جاشدن از محل اصلی خویش دردامان فقر گسترده با خانواده های خـود میسوزندومیسازند خشونت نیزازجانب مردان زن ستیزدربرابرشان قرارمیگیرد که این موضوع خیلی نگران کننده ودرد آوراست. با وجودیکه وزارت امورزنان،نهادهای اجتماعی وده هامدافع حقوق زن درافغانستان فعالیت مینماید ولی تاحال فریاد زن افغان را چنان که لازم است کسی نشنیده است .
         دراین اواخرموضوع خشونت، برعلیه زنان افغانستان ازطریق رسانه ها بیشترانعکاس داده میشود که این خود نشان دهندۀ وضع نابه سامان زنان دروطن عزیزمان میبا شد .اگرچه دراین مدت بیشتراز14سال دردورۀ حکومت رئیس جمهورکرزی بعد ازفروپاشی دولت طالبان و دورۀ اشرف غنی پولهای هنگفتی  به نام دفاع از حقوق زن افغان درافغانستان سرازیر شد ومراجع مختلف دولت بنام دفاع ازحقوق زنان افغان اخذ کردند که درموجودیت سازمان ملل،مدافعین حقوق بشردرکشور، فعالیت میشد. اما تاکنون یا دلسوزانه کاری نکرده اند ویا هـم کارهای شان اندک است که خشونت برعلیه زنان تا کنون ادامه دارد.
زیرا انهاد های با صلاحیت میتوانستند با استفاده ازحق قانونی خویش وبا ارتباط با ارگان های مربوطه ، مخصوصـاً وزارت امورزنان افغانستان درمحو خشونت برعلیه زنان درافغانستان اقدامات جدی نموده وازاین پدید ه شوم کاسته میشد که نـه تنها کاهش نیافته بلکه روزتا روز ارقام جنایات تکان دهندۀ زن ستیزان و نوکران دشمنان افغانستان بلند وبلندترنیزشده است.
          هموطنان عزیزمان از پیآمد های ناگوارازدواج های اجباری میدانند وآگاه اند که نظر به تجارب گذشته، دادن دختران به شوهر،بدون رضایت د ختــران شان نتیجۀ خوبی نداشته. ولی باز هم درافغانستان دیده شده است که دختران زیرسنین شانزده سال به ازدواج های اجباری درآورده میشوند که اکثر این کودکان یاهنگام ولادت و یا قبل از آن از بین میروند ویا هم بـا عکس العمل های نادرست فا میــل شوهرو شوهرروبرو میشوند که دست به خودکشی ویا فراراز منزل میزنند که در جامعۀ سنتی افغانستان این هردوعمل زشت و نا سزا است . ولی دختران وزنا ن درعذاب نشسته چنین راهی را برمیگزینند. اگربه مراجع قانونی مراجعه میکنند به  وساطت بزرگان قومی ویاهم بعد ازگرفتن ضمانت شوهرو فامیل شوهرآنان را مجبور به برگشت به فا میل شوهر مینمایند که این خود عذربدترازگناه است وتیـغ
دست داشتۀ زن ستیزان را دوبرابرتیزترمیسازد.
 چنانچه که دراین اواخرهمه شاهد حادثات المناک وکشته شدن دختران معصوم وطن چون فرخنده،رخشانه،شکریه وامثال آن توسط مردان ضد بشریت هستیم که عدۀ بی خبرازقانون قرآن واسلام وبرخاسته ازعقده های شخصی رخشانۀ معصوم راسنگسناروشکریه راسربریدند که اینچنین مردان ازیکسوستم برزنان افغانستان میکنند وازسوی دیگر افغانستان را درجهان بد معرفی کرده که این هم یکی از  خواسته های دشمنان وطن میباشد که توسط افراد فروخته شده جامعه اجرامیشود باید گفت که اینچنین اعمال ضد انسانی ازبی بندباری افرادی ازجامعۀ که دولت از اداره وحفاظت منطقه وساکنین آن عاجزاست سرمیزند زیرادراکثرنقاط کشور،دولت  تسلت ندارد هرگروه تفنگ بردوش وقدرتمند که درآن منتطه حاکمیت عام وتام داشته و هرآنچه دلشان بخواهد انجام میدهند وحتا بعضاً درنقاط که دولت هم تسلت دارد نسبت بی توجهی وعدم تطبیق قانون، رسم رواجهای ناپسند، مردان به انواع مختلف ظلم درحق زنان ودختران روا میدارند که همه شاهد کشتن و دردادن دختر معصوم چون فرخنده توسط عدۀ ازمردان درمرکز(کابل )و بفاصلۀ چند متری کاخ ریاست جمهوری بودیم .
جای بسیار تاسف است که دولت فعلی باآنکه درآغازوعده های زیاد برای زنان داده بود ولی هیچ کدام درکرسی عمل نه نشست وازبد بدترهم شد که ازاین نابه سامانیهای حکومت فعلی، استفاده جویان بیشترسود بردند. دختران معصوم وزنان  وطن قربانی اینهمه بی توجهی ونارسایی های دولت شدند.امید وارم که هرچه زودتراین دیو وحشت وجنگ ازافغانستان رخت ببندد وملت  ستم دیدۀ وطن مخصوصاً زنان و دختران جوان ازاین حالت رهایی یابند.

بادرود 
25/11/2015