آرشیف

2017-8-20

گل رحمان فراز

زنان از خواست علما سرپیچی می کنند!

زنان از خواست علما سرپیچی می کنند!

علمای غور در دو دفعه جداگانه بصورت جدی در مقابل عملکرد دو خانم موضع گیری و موقف گیری نموده اند. اولین موقف گیری علمای کرام را اعتراض شان مبنی بر عدم رضایت بر ماموریت ولایت خانم جوینده – والی ولایت غور بود که با استناد به یک حدیث شریف جواز ماموریت و رهبری ولایتی اش را نادرست خواندند و دومین ایستادگی شان را اعتراض اجرای کنسرت آریانا سعید – آوازخوان پر آوازه کشور در این روز ها شکل می دهد. 
خانم جوینده علل مأموریت اش را کمک و همکاری برای مردم و ولایت اش و جلب توجه حکومت مرکزی به ولایت غور خوانده بود و خانم آریانا سعید علت اجرای کنسرت اش را کمک مالی نمودن به مردم میرزاولنگ، شاد کردن دل های خسته و خنده به لبان آوردن عنوان کرده است که عملکرد هر دو هم مخالفین بی حد و هم موافقین بی شمار را در پی داشته است.
علمای ولایت غور در حالی دست به اعتراض شدید بالای عملکرد این دو خانم بلند نمودند که قبل از این دو مورد، موارد بی شمار دیگری وجود دارد که باید بدان توجه لازم صورت گیرد که عبارت اند از: تلاش برای کم نمودن مهریه های گزاف دختران، تاکید بر تساوی حقوق بشر و عدم خشونت علیه زن، اعتراض از دولت مرکزی برای فراهم سازی برق، سرک و امنیت، تبلیغ بر عدم مشروعیت عملکرد طالبان، داعشیان و دهشت افگنان، قاطع طریقی، جنگ، قتل، کشتار، فقر، اعتیاد، قاچاق، فساد اداری، عدم شفافیت…! 
آریانا سعید ولو اینکه عمل بد داشته باشد، هدف که می خواهد بر عمل اش تطبیق کند خالی از مفاید نخواهد بود و برای چندین خانواده زندگی از سر می دهد. او شکم های گرسنه را سیر می کند و حد اقل اجازه نمی دهد وضع اضطرار به ادامه زندگی آینده شان کدام آسیبی برساند و از طرف دیگر دل مردم های را شاد نگهدارد که در طول سال سراسر رنج دیده اند، خون آشامیده اند و در غم نشسته بودند، عادی ترین فایده ی این کنسرت برای اشتراک کننده گان را می توان فراموش شدن غم ها خواند.
پس، بجاست که در اجرای هر کار تعمق جدی و عادلانه صورت، سنجش مناسب و مستقل به عمل آید و در نکوهش هر کار موارد چون بی طرفی، استقلال و احساس در نظر گرفته شود.

نویسنده: گل رحمان فراز