آرشیف

2019-7-21

رفعت حسینی

زمینی

 

زمینی

 

و

 

زخمی

 

چی گونه بر نکشم آواز

 

چسان بگوی

 

درب وپنجره را

 

به روی زبونی

 

وفروپاشی

 

میخکوب کنم؟
( )

 

درین زیستن بچنگِ تنزل

 

شتابِ ویرانیست .
( )

 

ز نسلِ شکستم

 

وازشاعران زمینی

 

ویابنده

 

وزخمی

 

مگر،

 

نه توانایی ستودن دارم

 

نه بیعتی کنم به پلیدی

 

اگرچه

 

می سوزم…
دوهزارویازده
برلین