آرشیف

2014-12-15

ابراهیم ساغری

زمــــزمـــــــــه

اگر از خشت طلا خانه سازه
ويا از نقره اش دروازه سازی
نمی ارزد بيک جو گنج قارون
که حق مظلوم را ضايع سازی
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

چرا بارنج مظلوم چشم دوزی
چرا از حق مردم ميگريزی
بی پروا ميخوری مال يتيمان
به آتش طمع کفن ميدوزی
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

مخور مال يتيم بادل بيغم
بترس از آتش و دود جهنم
ميلرزد عرش از اشک يتيمان
مبادا بيندش باچشم پر نم
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

مکن جفا به اولاد شهيدان
مبر از ياد فرياد شهيدان
همين گلدسته های نو رسته
نماد روح آزاد شهيدان
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

خدايا تو بحق حی رحمان
ديگر اشک يتيمانرا مريزان
شهيدان را بهشت جاويدان بخش
توی طبيب دلهای پريشان