آرشیف

2014-11-18

عبدالله فرحمند

زمستان گرم

امروز آسمان چه مهر ورزید
و چه بی پرده بمن دید
و خورشید چه سخاوت مند و گرم
غبار گونه های آسمان را خشکید
و مرا در بر گرفت محکم
و فراموش کردم هرآنچه زشت بود
 
ای کتله گک ابر
که چون روح نا آرام
در برابر خورشید بار بار پدید وناپدید میشوی
مگر نمی دانی ؟
امروز زمستان تعطیل رفته است
بگزار هرآنچه زمستان است تبخیر کند  

 
                                                                                        عبدالله فرحمند
                                                                                   کابل      دلو  –  1387