آرشیف

2014-12-20

پوهندوی دکتورشفیق الله انوری

زمستان هستوی مهلک

کنفرانسی درپایتخت کشورناروی شهراسلودررابطه باعواقب ناگوار ومخرب یک جنگ هستوی بتاریخ پنجم برج مارچ سال روان میلادی دایرگردید . همزمان حکومت ناروی بصورت مشترک کمپین بین المللی رابمنظورازبین بردن ولغوی سلاحهای هستوی درسطح جهان براه انداخت . زیرااین موضوع ازنگاه صلح وثبات بین المللی ازجملۀ مسایل مهم حیاتی بشمارمیرود . نظامیگری وکاربردخشونت ازجملۀ ویژگی های مشخص سیاست کنونی جهان امروزی محسوب میگردد . نه تنها درشرق نزدیک و میانه ، بلکه درقارۀ آسیا نیز خطر تهدید هستوی وجود دارد که سرانجام دراثرافزایش درگیری ها ونزاعها حتی سلاحهای اتمی نیز استعمال خواهدگردید . دراین کنفرانس برای سه نوع موضوعات پیچیده ومغلق اولویت داده شده است : درقدم اول تأثیرات منفی مستقیم انفجار سلاحهای هستوی بالای صحت انسان ودرمرحلۀ دوم عواقب ناگوار اقتصادی ، اکولوجیکی وپیامد سیاسی آن وسرانجام دریافت امکانات وظرفیت های موجود تا درمقابل اینچنین فاجعه پاسخ گوباشند . 
درحقیقت امرازدودهه بدینطرف تضاد بین بلوک شرق وغرب ازبین رفته وخطر یک جنگ هستوی نیز درسطح جهان کاهش یافته اما خطر استعمال سلاحهای اتمی منطقوی وجود دارد . حتی اگریکی ازاینها دریک شهربزرگ منفجر گردد ، درینصورت خواهد توانست زندگی صدها هزارانسان رابه خطرمواجه سازد . حملۀ هستوی زیربنای خدمات طبی را تخریب نموده ودرچنین حالات سازمان های کمکی صحت عامه قادرنخواهند بود تا وظایف بشردوستانۀ شانرا بوجه احسن انجام دهند . علاوه برمرگ مستقیم ، تعداد بیشماری رابه امراض گوناگون مصاب ساخته تا درطول عمرانسانها ازاین ناحیه رنج بکشند . درصورت تشعشع هستوی درقدم اول چشم ومیکانیزم معافیت بدن متضررگردیده ودرمراحل بعدی تغییرشکل جنیتیکی درنسلهای بعدی به خواص ارثی مبدل میشود . بخصوص شعاع شدید ماورأ بنفش آفتاب بصورت تخریبی بالای جلد تأثیر نموده زیراازاثرسوزش خرابه ها گازنایتروجن بشکل اکسید نایتروجن فرارنموده و قشرمحافظوی اوزون ( اوکسیژن سنگین ) را تخریب مینماید . 
دانشمندان کشورهای اضلاع متحدۀ امریکا واتحاد جماهیرشوروی سابق درسالهای ۱۹۸۰ میلادی حادثۀ « زمستان هستوی » را بعدازیک حاضرجوابی جهانی بین قدرت های سلاحهای هستوی تحقیق نموده اند که اگربصورت احتمالی دریین شان این حادثۀ حاضرجوابی صورت میگرفت چه واقعاتی درجهان رخ میداد : ازطریق انفجارهستوی آتش سوزی درمناطق صنعتی وشهری به میلیون ها تن گرد ودود رادرهوا پرت کرده وقسمت زیادی ازتابش نوروحرارت آفتاب را جذب نموده که درینصورت صرف بسیارفیصدی کم مقدارنورباقیمانده به سطح زمین میرسد . بدان وسیله مناطق گسترده ای بطورمداوم تاریک باقیمانده ودرحالیکه درجۀ حرارت درحدود ۱۵ – ۳۰ درجۀ سانتیگراد پائین می آید . اینچنین تغییراقلیم بصورت واضح وآشکار بالای عالم نباتات وحیوانات و مقدارموادغذایی موجودات حیۀ روی زمین نیزتأثیر بزرگ منفی راوارد مینماید . 
کاهش درجۀ حرارت شرایط بسیارمخرب وویران کنندۀ را برای جنگلهای انبوه مناطق گرمسیر، محل سکونت وبودوباش نیمی ازتمامی انواع حیوانات ونباتات کرۀ زمین بمیان می آورد . درمناطق خشک قطب شمال آب دریاچه ها ورودخانه ها به عمق یک ونیم متر یخ بسته وذخائیر آب آشامیدنی برای مردم تمام خواهند شد . 
دراثربررسی های متعددی دریافت گردیده که استعمال سلاحهای منطقوی علاوه برقربانی ها وتلفات بیشماری ، عواقب ناگواروفاجعه آمیز محیط زیست رانیزدربرخواهدداشت . اگرزمانیکه شرق نزدیک مورد استعمال حملات وضربات سلاحهای اتمی قرارمیگیرد درینصورت سوراخ بزرگی درقشرمحافظوی اوزون بمیان خواهدآمد وسراسرجهان رابرای تقریبآ یک دهه به خرابه ودشت وصحرامبدل خواهد ساخت . علاوه بر این زمینۀ مرگ میلیون ها انسان ازطریق امراض سرطان پوست وامراض چشم بصورت آنی فراهم خواهدشد . درصورت استعمال چند کلاهک هستوی باقوۀ تخریبی بمب هیروشیما ، درجۀ حرارت وسطی کرۀ زمین درحدود ۱،۲۵ درجۀ سانتیگراد پائین آمده ودرنتیجه عواقب ناگواری ازقبیل تلفات حاصلات زمین های مزروعی جهان وقلت موادغذایی توام با یک میلیارد قربانیان گرسنگی رادربر خواهدداشت . 
دکتور ایرا هیلفند معاون رئیس سازمان ( پزشکان برای مسؤلیت اجتماعی ) درکشوراضلاع متحد ۀ امریکا محاسبه نموده است که درصورت یک حملۀ احتمالی هستوی بالای شهرنیویارک دراثراستعمال ۲۰ میگاه تن قوۀ انفجاریه تقریبآ بیست میلیون انسان در یک روز ویک تعدادزیادی ازشهروندان اضلاع متحدۀ امریکا درطی مدت سی روز هلاک خواهند گرد ید . 
یک تیم متخصص وکاری دانشگاه جورج توون ایالات اضلاع متحدۀ امریکا تحت رهبری فیلیپ کارتر سیناریوی احتمالی یک جنگ اتمی رابین کشورهای اضلاع متحدۀ امریکا وچین تحقیق نموده اند . به اساس مطالعه وتحقیق این تیم بعدازاولین ضربۀ اتمی کشورچین ، ازجملۀ ۳۱۵ میلیون نفوس امریکا درحدود ۵۰ میلیون آن ازبین خواهند رفت . درحدود ۲۵ – ۵۰ میلیون آن تحت تأثیرات تشعشعات نهایت بلند مواداتمی قرارگرفته که بزودترین فرصت حیات شانراازدست خواهندداد . دوبرسوم حصۀ شفاخانه ها تخریب گردیده ونصفی ازپزشکان معالج ازبین میروند . کشور اضلاع متحدۀ امریکا درحد ود نصف ازمنابع انرژی و ۴۰ فیصد فابریکه جات و شر کتهای موادغذایی اش راازدست میدهد . ازجملۀ ۲۰۰ میلیون امریکایی های باقیمانده تقریبآ نصف آنها ازگرسنگی هلاک خواهند شد . کیفیت زندگی مانند قرون وسطایی خواهدبود وهیچ برق وجودنخواهد داشت وموادغذایی بسیارکم خواهد بود . 
دریک بررسی تازه ازطرف سازمان « پزشکان دربرابرجنگ هستوی » تأثیرات استعمال محلی محدود سلاح اتمی ثابت گردید که نهایت فاجعه آمیز میباشد . نتائیج تحقیقات نشان میدهد که زرادخانه های نسبتآ کوچک هستوی که بطور مثال کشورهند وپاکستان دراختیاردارد ، درصورت استعمال جنگ اتمی محدود آن اکوسیستم رابطور مداوم تغییرمیدهد . دکتور لارس پوهلمایز معاون رئیس سازمان پزشکان دربرابرجنگ هستوی ( اروپا ) ازاین رو هشدارداد : بدون درنظر گرفتن ضرورت تحقیقات بیشتر ، اطلاعات مقدماتی باتمام وضاحت خطررانشان میدهد که بشریت درمعرض مسابقات تسلیحاتی اتمی در آسیایی جنوبی وزرادخانه های بزرگ وخطرناک سلاح های هستوی دیگر قدرت های اتمی قرارگرفته است .

 

مأخذ :

KÖTTER , WOLFGANG , ( 2013 ) : Tödlicher Nuklearer Winter , ND- Zeitung , 68. Jahrgang / Nr. 54 , Berlinausgabe , Seite 7.

ش . انوری
برلین 
۱۷۳/۳۰۱۳