X

آرشیف

زمستان غور و پــــروژه های برف پاکی

 

مسدودیت راه های مواصلایت ولایت غور از طرف زمستان یکی از معضله های است  که همه ساله دامنگیر مردم ولایت غور میباشد.در سا لهای گذشته این مشکل قابل حل نبوده حکومت ومردم دست بالای دست نشسته تا آخرین برج بهار انتظار ذوب شدن برف هارا داشتند وبدین ترتیب حدود شش ماه ارتباط بین مرکز ولایت وولسوالی ها وقرأ مربوط مسدود با قی میماند. اما دولت جمهوری افغانستان در سالهای آخیر تصمیم گرفته تا به هر وسیلۀ ممکن راه های مواصلاتی را باز نگهداشته واز مشکلات مردم بکاهد .

درین فرصت توجه خوانندگان محترم را به مؤثریت  رو کرد های دولت درین زمینه وگزینه های دیگر به شرح ذ یل جلب مینمائیم. باز گشائی راه ها عمد تا از وظایف وزارت فوائد عامه میباشد اما در افغانستان وزارت إ نکشاف دهات بیشتر از سائر وزارت خانه ها در امور سره میاشت ،حوادث اظطراری وحتی مهاجرین تشبث ومداخله مینماید.که هموطنان ما در جریان اند.

وزارت انکشاف دهات افغانستان علاوه از وظایف انکشاف دهات کار های ریا ست ضد حوادث ،سره میاشت وامور مهاجرین را نیز انجام میدهد ووجوه قابل ملاحظۀ را کمک مینماید وحتی سال گذشته به خاطر ارسال أدویه ولوازم طبی به ولسوالی های دو لینه وشهرک از طریق هوا وزمین از وزارت صحت عامه هم سبقت جست .هلی کوبتر های که مواد انتقال میداد مستقیما به وزارت إنکشاف دهات ارتباط داشت.حال سوال اینجاست که هر وزارت به خاطر مصارف پیشبیبی شدۀ خود تخصیص و بودجۀ مشخص را از وزارت مالیه اخذ مینماید  وبر اساس همین نیاز مندی ها بودجه منظورمیگرددوباید به همان استقامت مصرف گردد اما وزارت انکشاف دهات این بودجه را از کجا به دست میآورد که علاوه ازبخش های مربوط به انکشاف دهات به همه ارگانهای دیگر کمک میکند. طوریکه ملا حظه میشود وزیرصاحب این وزارت خانه کاملا صلاحیت إستثنائی دارد.هر سازمان غیر دولتی که حاظر به إجرائی پروژۀ شود فند آنرا از طریق ادارۀ إنکشافی ملل متحد می پردازد. مثلا در باز گشائی راه های ولایت غور به شر ح زیل عمل مینماید.

طی دوسال که گذشت بند ها وکوتل های عمدۀ  بند بایان ، کوتل غوک ،  بند شیویج ، کوتل نخودی  ،بند بور  کوتل های بین گرماب تا دولت یار علاوه از سرک های دیگر از جمله پروژه های بوده که لک ها دالر به قرار دادی ها داده شده تا برف های این بند هارا پاک وراه هارا باز نما یند باز    CRS,CHA, UNOPS هم تا وقتیکه گرمی هوا برف هارا ذوب ننمود راه ها بند بودوبازنشده . 

از جمله مؤ سسات خارجی اند که پروژه های فوق را از قبل با وزارت انکشاف دها ت

قرار دادو امضا نموده اند ومؤ سسات فوق سا ل گذشته نیم ازین پروژه هارا  یعنی کوتل غوک ،سر چشمه تا دولینه وبند باین را به مبلغ دو لک دالر به ریاست فوائد عامۀ ولایت هرات فروختند که شخصی غلام یحیی خان با آبزار دست داشته وارد عمل شده بود که خانه اش آباد اقلا یکمرتبه این کار را انجام داد  یعنی از هرات نفر بخاطر برف پاکی راه های غور استخدام میشود ومردم غور بیکار اند. اما مؤ سسات خارجی که از ایشان نام برده شد در حالیکه مبالغ هنگفت در راپور های سالانۀ وزارت انکشاف دهات بخاطر برف پاکی ولایت غوربنام شان ثبت است  هیچ کار را عملا انجام نداده اند. وصرف پول را میگیرند وطور دراماتیک چند نفر را به مزدوری میگیرند وراپور آنرا به مطبوعات میدهند.ورنه همه میدانند بند باین باز نمی شود اگر یک روز برف آن پاک شود از طرف شب با وزش باد برف ها باد کوب شده راهارا بند میکند.مشکل اینجا است که این پول به مصارف غور محاسبه میشود.

ولایت غور به وزارت خانه های متذکره بار ها پیشنهاد نموده  که به عوض مصرف لک ها دالر سالانه زیر نام برف پاکی  صر ف به قیمت دو لک دالر به ولایت غور ابزار کار مانند بولدوذر،گلیدر،لدر وتراکتور خریداری نمایند تا ادارات دولتی غور هم زمستان وهم تابستان درقسمت پاک سازی وباز سازی سرک ها از ایشان استفاده نمایند وهر سال  صد ها هزار دالر مفت مصرف نشود.شاید کمتر کسی قبول کند که ابزار کار مدیریت فوائد عامۀ ولایت غور چهار دسته بیل یک مارتول ودو کلنگ میباشد وعلاوه از معاش مأ مورین درهر ربع صرف پنجصد افغانی تخصیص مصارفاتی دارد پس با این امکانات چه کار میتوان إنجام داد؟

هرچند مردم غور فریاد بکشند که ما به باز شدن چند ساعتۀ بند باین با این مصارف گزاف  ضرورت نداریم باید راه منار جام به عنوان راه زمستانی باز نگهداشته شود وزارت خانه های متذکره از سلیقۀ خود تیر نمی شوند چون قبلا با مؤ سسات خارجی قول وقرار نموده اند.و اگر وزارت خانه ها به ولایت غور عوض کار سالانه أبزار کار خرداری نمایند  مؤسسات بیکار میشوند وهیچ عاید نصیب شان نمیگردد. واز طرف  از نحوۀ مصرف پول درافغانستان فهمیده میشود که ادارۀ انکشافی ملل متحد پول را به شرط مصرف از طریق مؤسسات خارجی به افغانستان کمک مینماید.ور نه این شیوۀ مصرف هیچ فائدۀ به ولایت غور ندارد شاید ولایات د یگر در شرائط مشابۀ قرار داشته باشند که ما در جریان نیستیم.

در آخیر به این نتیجه میرسیم که مفید ترین کار بخاطر باز نگهداشتن راه های مواصلاتی بین مرکز ولایت وولسوالی های غور از طرف زمستان قرار دادن  ابزار ولوازم کار به دسترس ولایت غور واستخدام پرسونل بیشتر از طرف زمستان در ریاست انکشاف دهات وفوائد عامۀ ولایت غور میباشد تا خود مردم غور که به کوها وسردی ها عادت. نه اینکه هر زمستان منتظر رسیدن بلدوزر از جرمنی وجاپان به غور باشیم چنانچه سال گذشته کامندان مؤسسات خارجی چنین وعدۀ را دادند وتا هنوز این بلدوزر ها وبرف پاک ها نرسیده است وباز امسال این درامه را دوباره تکرار مینمایند.  ویا اینکه به عوض کوتل ها  وبند های برف گیرراه های هموار تر وکم برف با مصارف کمتر پاک شوند.

ذره بین هالند 20 جنوری 2006
 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.