آرشیف

2020-12-17

شاه ولی آرین

زما اوښکې

زما اوښکـې شوې راتـویـې، نــور یـې نـه شم درولـی
دفساد کـاروان روان دی، نــور یـې نـــه شم تـمـولـي
 
جـوړمحشر د کـربـلا دی، نـور یې نـه شمـه لـیـدلـي
افـغـان یـود بـل دښمـن شو، نـور یې نـه شمه زغملی

 
۱۶/۱۲/۲۰۲۰ـ اغوس، دنمارک
 شاه ولی ارین