آرشیف

2015-1-12

محمد امین وکیل

زمانیکه اندیشیدید با آب چـــه بـاید کـــرد، شما انسان متمدنید

بنام خداوند بزرگ وتوانا (ج)
 
اهمیت آب :
اهمیت آب ونقش حیاتی آن در زندگی انسان وحیوان ونبات ومحیط زیست آنقدر روشن است که حاجت به دلیل وبر هانی ندارد وبا وجود پیشرفت های شگفت انگیز که در زمینه های مختلف حیات بشر صورت گرفته است آب همچنان اهمیت خود را به عنوان منبع اصلی تامین انرژی ونیز تولید کشاورزی حفظ کرده است .
 
منابع آبی در ولایت غور :
در  ولایت کوهستانی غور سه دریای بزرگ وبیش از 60 دریا چه کوچک و570 چشمه وجود داشته که سخاوت مندانه آب 804 کانال وجویبار را تامین می نماید .
در ولایت غور که سر سبزی وشادابی آن به سخاوت طبیعت بستگی دارد آب از اهمیت سرنوشت ساز بر خوردار است زیرا حیات 90 در صد مردم به زراعت ؛ باغداری ، ومالداری بسته است واین هرسه بخش منوط به وفور اب است ودر صورت فقدان آب ریشه زندگی درین ولایت می خشکد .
 
تلاش برای سبز ساختن شهر چغچران :
در سال 13286 جلسات بسیار پی هم برای سرسبزی شهر چغجران صورت گرفت وبعضی رای زنی های با بعضی  چیز فهمان رشته زراعت مثل استاد بی پروا وانجینر صاحب یاسین صوفی زاده صورت گرفت در نتیجه فیصله شد که یک فراخوان جدی بر گذار شود تا قدم های ابتدائی درین راه برداشته شود .
 
پلان مقدماتی ما :
1-     ریاست مخابرات وریاست شاروالی در کناره های  خالی مرکز ارتقای ظرفیت پارک ایجاد ونهال غرس نمایند .
2-     ریاست حج واوقاف در کنار مسجد جامع خاتم النبین نهال غرس نماید .
3-     ریاست انکشاف دهات وریاست تنظیم آب در کناره های شمالی تپه عید گاه نهال غرس وتهداب باغ  را بگذارند .
4-     موسسه سی ار اس در کناره های کانال پوزلیچ یک باغ را ایجاد وصد ها نهال زینتی را غرس نمود .
5-     ادارات که تعمیر های دولتی داشتند ساحات مربوط را نهال شانی نمودند .
6-      داخل محوط تعمیر شاورالی پارک ها ایجاد وصد ها نهال مثمر وزینتی غرس شد .
7-     داخل محوط تعمیر مقام ولایت پارک ها ایجاد وصد ها نهال زینتی  ومثمر غر س شد .
8-     قوماندانی امنیه در جوار کلوپ خویش صد ها اصله نهال غرس وباغ ایجاد شد .
9-     از تمام باشندگان شهر در مساجد ومحاقل دعوت شد تا در ساحات رهایش مربوط خویش نهال غرس نمایند .
بخش دوم پلان ما عبارت بود از تامین آب متداوم برای آبیاری ساحات سبز واین بخش قرار فیصله مربوط شد به ریاست تنظیم آب غور وما در مرحله اول به قیمت 22000دالر 4ساختمان اساسی در نقاط آسیب پذیر کانال دهن کاسی اعمار نمودیم وبر علاوه به قیمت 220000دالر امریکائی اکثر سیل برد های کانال پوزلیج را بازسازی نمودیم سیستم حق آبه هارا معین نمودیم وآب دوامدار را برای ساحات شهری تامین نمودیم .
 
مشکلات سیستم آبیاری داخل شهر :
1-     اهالی وباشندگان با تمام نیرو آب را آلوده نموده وضایع می سازند .
2-     هرکس خود سرانه دهنه جات را در کانال باز نموده وسرک را خراب ساخته وآب را ضایع میسازد
3-     هرکس کوشش می نماید که حق آبه سایرین  را تلف نماید .
4-     هرکس به استقامت حویلی خود دهنه باز می نماید .
5-     نهال ها ی   کانال را همشهریان مهربان می شکنند .
6-     کنار کانال ها را خاک برداری  می نما یند .
مراتب فوق به عنوان مشت نمونه خروار از جمله ستم های است که همشهریان  برای آب انجام میدهند به عنوان مصداق گفتارم قدم رنجه نموده چند متر بالاتر از گدام تماشا کنید که آدم های با فرهنگ در حق کانال وسرک چه کرده اند ویا مسیر سرک منار جام کنار مسجد احمد شاه مسعود را تما شا کنید وبدانید که ما چه قدر فرهنگ عالی داریم .
وسرسبزی یک محیط بسته به انسان های با فرهنگ آن دارد .

 
با احترام
محمدامین وکیل
شهر کابل
هوتل متروپول
23حوت 1388