آرشیف

2019-1-31

محمد دین محبت انوری

زفتی ها و سختی های سفر

زمستان با زمختی ها، زفتی ها وسردیهایش ستودنی نیست واگرزمستان پربرف وباران بیاید بهارسبز وبا برکت ستودنی میشود. چنانچه ازنظر مردم زمستان فصل ناخوش آیند طبیعت میباشد ولی با درنظرداشت نیاز زمین وبه فراوانی وسرسبزی برف وباران وسردی را میتوان به تحمل گرفت تا رسیدن بهارشگوفان وهوای گوارا ودوباره زنده شدن طبیعت وآرایش دوباره زمین برای استفاده ورویش نعمت های خداوند برای انسان ها روی زمین گردش دوران را به سود آدمها مهیا میسازد.
 شغل من که نظارت ازقریه جات است فصل زمستان وبهار درمقابل مسولیت ما یکسان است هرطوری شود باید متواترپروسه نظارت را پیش ببریم ودرین میان درفصل زمستان به چالش ها وسختی های مواجه میشویم که دربعضی جاها مارا به قبول مشکلات وناملایمات وامیدارد.که درحقیقت غیرقابل پیش بینی میباشد.
هرازگاهی درسفرها به مسیرراه به بندش راها وسردی ونرفتن موتر دربرف وگل برمیخوریم که ممکن دردیگر ساحات زندگی به تحملش تن ندهیم اما شوق وظیفه ازیکسو وازسوی دیگرمجبوریت ها ودل نکندن ازکار با مردم همه مشکلات وسختی ها رابرای ما خوش آیند ودل پذیرمیسازد.که باتوافق وجود با آنها سازش میکنم.
رنج سفر وخستگی کارساحه با لطف ومهربانی مردم برابرنمیشود خصوصآ وقتی مردم از نتیجه کار ما راضی شوند وبرای شان کمک رسانده شود که تغییردرزندگی شان بیاید آنگاه خوشی ولذت کار دوچندان میشود که نمیتوان به توصیف اش پرداخت.
درین اواخر بار سفر بسته بودیم  وبه ولسوالی های تولک وشهرک رفتیم که همزمان به آن ریزش برف سنگین وسردی برای ما مشکلاتی را سرراه ما ایجادنمود، چنانچه آسمان بررویم خنده دندان نما میزند ولی خنده اش زهرخنکی داشت. بدین سبب نتوانستم پلان نظارت خویش به شکل درست ومکمل اجرا نمایم. اما بازهم از ادامه کار منصرف نشده وبه نظارت پرداخیتم تا آنکه روزهای رسید که برف سنگین راهای مواصلاتی قریه جات را بروی ما بسته کرد ورنج سفربرما کم گردید.ولی دل کندن ازسفررا نمیتوان از عادت همیشگی بیرون کرد.
پایان
ولسوالی شهرک
جدی 1397
محمددین محبت انوری
 

در ادامه عکس های از جریان را سفر اینجا کلیک  کنید: