آرشیف

2014-12-12

الحاج سید محمد رفیق نادم

زردار

 تــو خــود مــوری دگــر مـــوری مـیـازار
کــه از آزار مــی بــیــنـی خـــود آزار
 
جـهـان اسـت مشـترک بــا جـمـلـه مخلوق
خـورنـد روزی خــود از خـــان جـبــار
 
چــه گــرمــبـنـای گــیـتی شــد بـر اضداد
نـه آنـکـه جـمـلـه گـی در رزم و پـیکار
 
چـنـان زد کـــه دارد در پــی اکـمــــــــال
نـه تـخـریـب و زیـان مـانـنــد اشـــرار
 
بـشـر را از نــگـــاه تــب و خــصــلــــت
بـاضــداد بـــد و نـیــک اسـت بـسیـــار
 
کـسـی اصـل و کـسـی بـد اصـل بــاشــــد
اصـالــت اهـلـیـت بـاشــد نــه دیــنـــار
 
بـشــر یـک اصـل واحــد دارد از نـســـل
شــب و روز انـــد زیـــر چـــرخ دوار
 
دریــن دنـیــا بـشـر عـز و شـرف یـافـت
بـه عـلـم و عـقـل و دانـش کـرد گـفـتـار
 
جـهـان شـد خـانـــه هــر زنــده جــانــی
نـه هــر زنــده بـود انـسـان وهـوشـیار
 
بــزرگــی اسـت بـزهـد و عـدل و تـقوی
نـه فرق است از گدا تا شخـص زردار
 
الی فـــرزانــــه ای فــــرزنــــد (نـــادم)
بــه گــوش و هــوش دل انــدرز بـسـپار