آرشیف

2015-1-9

عبدالمنان واثق

زرا عت از دید گـــاه قـــــران و سنت

 بسم الله الر حمن الر حیم

خداوند متعال وقتی در قرانکربم میخواهد نعمت وکرم خود را در حق انسان بیان فرماید عوامل اصلی را که زراعت بدون آنها امکان پزیر نیست نیز بر می شمارد:
اول زمین:میفرماید زمین را آماده ودر اختیار شما قرار داده ایم وقابلیت کشت وزرع واستفاده از ان را به آن بخشیده ایم واین نعمتی است بزرگ که انسان نباید آن را فراموش کند و لاز م است خدا را سپاس گوید:الله متعال در آیه ه 19 سوره نوح چنین ارشاد می فر ماید {خداوند زمین را طول و بسط داده تا بتوانید را ه های وسیع در آن بو جود آورید }.و همچنان در آیات 10 تا13 سوره الرحمن فرموده است :{ما زمین را بخاطر انسان خلق کرده ایم ودر آن میوه وخر مای خوشه دار وگیا هان خوشبو وجود دارد وهمچنین دانه های که در میان پوسته قرار دارند.{ ای انسان وجن} کدام نعمت خدا را انکار می نماید}.
دوم آب:خدا وند در مورد آب که آنرا به صورت مباح و فراوان در اختیار انسان قرار داده است وزمین را به وسیله آب باران ورود خانه ها ودریا ها زنده میدارد می فر ماید:{او خدای است که آب را از آسمان فرو میفرستد و به وسیله این آب ،انواع گیاهان را از زمین بیرون می آوریم و برگ وشکوفه به آنها میده ایم ودانه های سفت از آنها میرو یانیم}."آیه  99"سوره انعام و همچنین در آیه های 24تا 28 سوره عبس می فر ماید:{انسان باید به طعامش-که هر روز با آن سر وکار دارد –بنگرد،ما آب را بصورت ملایم وارام نا زل کرده ایم سپس زمین را به آرامی می شگافیم و حبوبات وانگور وخرما در آن می رویا نیم}.
سوم باد:خداوند متعال در این باره که باد را مژده اور باران ومحرک ابر وتلقیح کننده گیا و اشجار قرار داده است میفرماید:{زمین را طول وبسط داده ایم وکوهها را در ان بوجود آور ده ایم وهر گیا ودرختی را که مفید است از روی نظم در ان سبز نموده ایم ووسایل زندگی شما و جاندارانی را که شما رازق آنها نیستید در آن بوجود آورده ایم.هیچ چیزی نیست که ذخیره ومعدن ان پیش ما نباشد ولی به مقیاس واندازه مشخص آن را نا زل می نما یم.و باد را میفرستیم تا اشجار وگیاهان را تلقیح و به هم پیوند دهد وآب را از آسمان نازل میکنیم  وشما را از آن سیراب میسازیم،که شما قادر به نگهداری آن نیستید }."آیه 19تا 22"سوره الحجر
خداوند درتمام این آیات به انسان تذکرمیدهد که ازنعمت وبرکت زراعت واینکه خداوند وسایل این نعمت را به آسانی دراختیارش قرارداده است غافل نباشد.پیغمبربزگواراسلام میفرمایند:(هرمسلمان که درختی بکارد ویامزرعه ای را کشت کند ،هرپرنده وانسا ن که ازآن بخورد برایش صدقه محسوب میشود).ومیفرماید:(هرمسلمان که درختی را میکاردآنچه ازآن خورده میشود یا دزدیده میگردد برایش صدقه است واگرکسی آنرا ازبین ببرد بازتاروز قیامت صدقه اش باقی میماند).مقتضای حدیث اینست :تازمانیکه باغ ومزرع باقی است ومورداستفاده مردم باشد خواه زارع وباغبان زنده باشند یاخیروخوا این باغ ومزرعه درتصرف آنان باقیمانده یابدیگری منتقل شده باشند ثواب آنه ادامه دارد.علما درمورد وسعت کرم وتفضل الهی گفته اندکه احسان وثواب شش چیز ،بعد ازمرگ انسان مانند زمان حیاتش به اومیرسد :1-صدقه جاریه 2- علم که مورداستفاده مردم است.3- اولاد صالح که به والدینش دعای خیر میفرستد 4- درخت کاری 5- کشت وزرع 6- حفاظت ازمرز اسلام وجلوگیری ازتجاوز دشمن .
روایت است که شخصی ابودرداء (رض) رادید که درخت میکارد به اوگفت شما که پیرمرد هستید درختی را میکاریدکه تا چندین سال دیگربارورنمیشودابو درداء (رض) گفت:من چه ضرری کرده ام اگردیگران ازثمرآن بخورند وثوابش به من برسد؟ازیکی ازاصحاب پیغامبر(ص)روایت شده،که میگفت:با این دوگوشم ازپیغامبر(ص) شنیدم که فرمود:(کسیکه درختی بکارد وبرنگهداری وپرورش آن صبرداشته باشد تابارورمیشود،دربرابر هرقسمت ازثمرآن که به وسیله هرکسی وهرچیزی مورد استفاده واقع شود ،صدقه وثوابی درنزد خدادارد).
پس ای برادروخواهرمسلمان ! حالا که ارشادات قرآنی ودستورات نبوی راشنیدید! وعوامل اصلی زراعت را که همانا طبق فرموده خداوند متعال زمین ،آب وباد است وازجمله نعمتهای بزرگ الله متعال محسوب میشوند ، نیز ازفضل وکرم خداوند به طورکامل  به آنها دست رسی دارید قبل ازآنکه این نعمت هارا ازدست بدهید ودرمورد چگونگی استفاده ، ازآنها درپیشگاهی قادرتوانا مورد بازپرس قرارگیرید بیائید !تاحسب طاقت وتوانی بشری آزآنها استفاده نماییم  ،بیایید تاحد اقل یک راس نهال رادراین سرزمین غبارآلود وپرگردو خاک خویش غرس نماییم تاباشد که چند صباح زندگی خویش را با فضای عطرآگین برگ درختان ومامون ازهرنوع خاکبادها ی زهرآگین ،شادترسپهری نموده ودرمقابل این همه نعمتها ازآفریده گارخویش متشکروسپاس گزارباشیم والسلام