آرشیف

2017-10-27

گل رحمان فراز

زخمیکه به آن نمک پاشیده شد!

زخمیکه به آن نمک پاشیده شد!

قرآن کریم: [بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ] سوره التکویر، آیه ﴿۹﴾
ترجمه: به كدامين گناه كشته شده است

دقیقاً یک سال از شهادت ۳۳ تن از شهدای گلگون کفن قریه کاسی می گذرد که توسط گروه سفاک طالب به صورت ظالمانه کشته شده بودند. شهدا را افرادِ شکل می داد که نه متعلق به خانواده های منتفذ مربوط به حکومت/ در رأس حکومت بوده اند و نه کدام وظیفۀ دولتی را از آنِ خود کرده بودند که طالبان به انتقام دولتی بودن ایشان را مستحق تیر باران بدانند. مردمِ عادی بودند که کسب و کار معمولی شان را زراعت و گوسفند داری برای امرار حیات خود و پیدا نمودن لقمۀ حلال شکل می داد.
ما را از طالبان، داعشیان و دهشت افگنان گلایه نیست برای اینکه آنان این عملکرد و فعالیت را برای پیشبرد اموراتِ زندگی خویش انتخاب نموده اند که وسیله حیات و روندِ تغذیه شان را همان روش شکل می دهد، مرا پرسش از حکومت و دولت است که چگونه اندک ترین توجهی بخاطر وعده های گرفتن انتقام خون شهدا صورت نگرفت و برای چه با دشمنان این خاک مسئولانه برخورد صورت نمی گیرد که همه روزه در تلاش بر هم زدن آرامش و امنیت اند و نمی گذارند مردم به منوال عادی زندگی مسآلمت آمیز شان را به پیش ببرند؟!
در گذر یک سالۀ شهادت شهدای کاسی (به استثنایی کمک عادی رئیس جمهور در سفر اش به غور) اندک ترین توجهی دیگر به حال بازماندگان و وارثین صورت نگرفته است و خون پر بهای شهدا وقف تواضع نمودن با دشمنان این خاک شده است که هیچگاه تحمل پذیر نخواهد بود. 
بازماندگان شهدا و اقوام مربوط به این قوم از هرگونه توانایی مقابله در مقابل قاتلین شهدای شان برخوردار بودند ولی با احترام بر اتخاذ تصامیم از طریق دولت، به تاسی از عدم دخالت در کارکرد حکومت، به پاس حاکم شمردن دولت و بخاطر مشروعیت دادن به تصمیم گیری دولت…! بعد از تحصن و فریاد مسالمت آمیز تصمیم گیری در این مسئولیت را به عهدۀ سران مرکزی حکومت وحدت ملی گذاشتند که بد بختانه جز وعدۀ همکاری چیزی دیگر نصیب وارثین شهدا نگردیده است. 
حالا هم که یک سال از اجرای آن ماجرای غم انگیز و ماتم غمگین می گذرد،‌ هنوز هم وعده های زیادی از طرف سران بخاطر گرفتن انتقام و کمک به وارثین صورت می گیرد ولی هیچ کس نمی تواند خود را به تمرکز توجه دولت در این قبال قناعت دهد و از دولت انتظار کمک، هم دردی و انتقام را داشته باشد.
در آخر، این روز خجسته را گرامی می دارم و بر روح شهدای گلگون کفن درود می فرستم! خداوند بهشت برین، صفایی حساب، آمرزش گناه، بی عذابی قبر، رهنمود رسول الله و سربلندی قیامت را نصیب شان گرداند.

با مهر
نویسنده: گل رحمان فراز