آرشیف

2017-6-6

afrotan3141

زخمهای خونین و تعویذ اجماع ملی !

قرار براین بود تا بحثی را که قبلآ آغازیده بودیم برای اثبات این حقیقت که قلمروی بنام افغانستان از همان آغاز تأسیس کنفرانس بن وحتی چندین دهه قبل از سوی دلالان بین المللی وغارتگران مافیای جهانی با استفاده از نسخه ء بسیار مجرب امتیازات و با فورمول استراتیژیی منافع زورمندان پوشانیده واحاطه شده بود براه انداخته بودیم .

ادامه مطلب در اینجا