آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

زبان گـهـــر بار و دُر دری خـُـرم

شـعـــر مـولا نـا و خـــرم زیـر چــرخ چـنـبــری
مـیـد هــنــد درس محـبــت با ر مـوز دلــبـــری

بـهــر اربا ب ا مـور و مــلـت هــرد م شـهــیـــد
درس وحــد ت می بـخـوا نـد با فـنـون کـشـوری

ا ز فــروغ شـعــر مولانا ، عـزیــزه شــا د کا م
وز فـیـوض جوهــر و دهــزا د نا زد گـوهــری

می رسـد آ وای شعــرش تا کنون بر گوش جـا ن
چون سـرود روحـبـخـش عارف حـق عـشـقــری

ا ز نـوای سعــدی و صـوت هـــزاری در بـهــا ر
زنـده می گـرد د به ذهـنــت خا طـرا ت ا نـوری

خـــرم شـیـوا بـیـا ن و نـکــتـه سـنـج روز گـار
خود به ا قـلـیـم ا دب یک عـمـر کـرده سـروری

بـهـره هـا بـرده ز عـرفـا ن از سـنـا یـی حکـیــم
بهــر مـولانا و شـمســش کـرده از بـس کـهـتـری

خود مریـد واعـظ و انـصـا ر و سیـنا بـوده ا سـت
تـا رسـیــده ا ز ریـا ضــت د ر مـقـا م عـبـقــری

را ز دار و راز د ا ن عـلـم و عـرفـان بوده اسـت
نـیـک د ا نــد شـیـوه هـا و رمـز و راز رهــبــری

کرده شا دا ن روح جا مـی د ر بسا ط نظـم ونـثـر
تا سـروده شـعــر نـغــرش را به ا لـفـا ظ د ٌری

اخـتـر رخـشــا ن پـرویـن د ر ســپــهـــر نـیـلـگــون
هـسـت پـر نـور و مـنـور هـمـچـو ما ه و مـشتـری

مـی بـنـا لــــد مــا م مـیـهــن ا ز جـفـا ی چرخ پیـر
کـز جهـا لت پیشه کـرده راه و رســم بــر بــر ی

مـن به فـضـل بـیـکــران حق یـقـیــن دا ر م بـسـی
کـا و به فــردوس بریـن دارد مـقــا م بـر تــری

 

استاد فـضـل الحـق فــضــل 
چـغـچــران دیار فـیـــروز کوه غور قوس سال 1392 هـجـری شـمـســـی

این پارچه به استقبال سـروده زیبای شاعر والا مقام کشـور مـحـترم مولانا صاحب عـبد الکبیر فرخاری زیر عـنوان زبان گهـربار دری خــرم وموقف ادبی و مقام والای شعــری او و تسلط وتـبـحـر مـرحــو م خــرم به انواع صنایع ادبی سـروده شــده است.