آرشیف

2017-11-6

علم عبدالقدیر

زبان هویت ، لهجه نغمۀ زندگیست
زبان هویت ، طرز گفتارنغمۀ دوست داشتنی است !
یکی از دوستان  برایم پیام فرستاد که چرا  بخاطر عملکرد بی بی سی  در فیسبک طنز نوشتی وصریحا عکس العمل نشان ندادی؟ گفتم اول عکس العمل بخاطر چه ؟ دوم  من فکر میکردم دوستان به رمز وکنایه واشاره می فهمند، اما دریغ آنها بجای اینکه بگو ینند چرا بی بی سی را نکوهش نکردی نوشته ام را پخش کردند که این آقا به فارسی تو هین کرده و به بی بی سی حرمت گذا اشته لذا درین نوشته کمی صریح وواضح مینویسم .من برداشت های خودرا مینویسم از  طرف هیچ منبع خارجی سیخ زده نمیشوم. مانند دوستان گاهعی به نعل وگاهی به میخ هم نمی کوبم. گاهی میگویند دری اسم زبان فارسی است وگاهی میگویند دری لهجه است وطرز گویش وگفتار.! من زبان فارسی  دری را پاس میدارم واز بی بی سی باردیگر تشکر میکنم که به طرز گفتار افغانها احترام گذاشته  وسبگ گفتر شان را با عنوان درشت در نشرات خود با عنوان دری که مربوط فارسی زبانهای افغانستان است اضافه کرده.
من به سبک گفتار خود دری احترام دارم ودری را پاس میدارم وبرای کسا نیکه میگویند دری نا شناخته است ورسمیت ندارد  متا سفم.ومیگویم من ساده وبه سبک دری صحبت میکنم ودهانم را  مانند کسا نیکه سند ما ستری ودکتورای مفت دانشگاه نور  را گرفته اند کج نمیکنم  که بگویم (در واقع اینطور ؟؟؟….اینکه بی بی سی به افغانها احترام گذاشته  عنوان سبک وطرز گفتار شان را در نشرات خود اضافه کرده  یک  اقدام مثبت و نیکوست.
از دوستان که به اشارۀ دیگران  مورد استفاده سیاسی قرار گرفته ا و طوری دروغین ومقطعی زیر نام دفاع از فارسی هیا هوی براه انداخته ادعای مظاهره وپرخاش دارند چند سوال دارم.

  1. چرا علیه  عنوان دری این قدرحساسیت دارید؟مگر دری پدیدۀ نو واختراع انگلیس است؟
  2. چرا وقتیکه مکروسفت دری را من حیث زبان در ویندوز نصب کرد به جاده ها نریختید؟
  3. چرا شما بزرگان که به احساسات جوانان گوگرد میزنید حین درج دری من حیث زبان رسمی افغانستان در قانون اساسی به جاده ها نریختید ومصاحبه نکردید؟ در آن وقت .بر پست های بزرگ دولتی زیر نام همین قانون اساسی تکیه زدید حالا  که بیکا ر شده اید فارسی را یدک میکشید ومیگوئید هزار سال مارا فارسی وان  گفتند..فارسی وان فصلی؟؟؟
  4. چرا علیه نشرات صدای امریکا که  زیر عنوان دری صوتی وتصویری نشرات دارد یک روز احتجاج  نکردید؟
  5. چرا علیه رادیو تلویزیون دوچوله که بنام دری از آلمان پخش میشود هیچ وقت تظاهرات براه نیانداختید؟
  6. چرا علیه خبر گزاری پژواک که زیر ریش شما  به عنوان زبان دری  نشرات دارد احتجاج نمیکنید ؟
  7. چرا در آستانه شکایت بی بی سی علیه ایران در سازمان ملل متحد  آنقدر داغ وآتشین شده اید که بخاطر اضافه شدن لهجه خود تان بنام دری در صفحه بی بی سی آینقدر عکس العمل نشان میدهید.؟
  8. چرا اینقدر به دری تو هین میکنید و میگویئد دری  چیزی نیست ودر جهان کس آنرا نمیشناسد.؟ مگر نه این است که  در آمریکا میشناسند ، در اروپا میشناسند وآنرا بکار انداخته اند  در اسیا رائج است ،اما تو از فارسی دری منکری! آن هم در پا یتخت افغانستان. فقط فارسی منهای دری  یعنی چه؟
  9. اگر در افغانستان  بخاطر حفظ اصالت زبان مبارزه میکنید پس چرا علیه ریاست اصلاحات اداری مظاهره نمیکنید که تمام قانون ودستورالعملش بخاطر استخدام کار مندان  به  زبان انگلیسی است وشب وروز مصروف .PRR.CBR.DDR هستید.جانانه میگوئید :اپلای کنید.کانفرم شد اوکی کردند.؟؟؟؟
  10. چرا اینقدر منطق ضعیف دارید ومیترسید که اگر بی بی سی مارا دری زبان گفت ما دیگر از واژه های فارسی استفاده کرده نمیتوانیم..چرا بجای مظاهره سیاسی چند کتاب گرامر وابیات بخاطر زبان تان نوشته نمیکنید.؟

واضح بنویسم:
 فارسی  دری زبان من است آنرا پاس میدارم  طرز گفتار شرین ولهجه ما از ایران وتا جکستان  خیلی متفاوت است .به همین دلیل ما فارسی دری داریم فارسی تا جیکی داریم وفارسی ایرانی ! تفاوت فاحش لهجه های ما قابل انکار نیست چنانچه اتحاد زبان ما قابل انکار نیست.نمیشود بخاطر اشتراک زبان طرز گفتار ولهجه خودرا لگد مال کنیم وبتاریخ بسپاریم بلی. در افهام وتفهیم واژه ها ی مشترک داریم بدون اجازه وترس از دیگران از واژه های مشترک بدون تغییر طرز گفتار خود استفاده میکنیم چون زبان  از خود ماست اختیارش هم از ماست.همین حالا زبان فارسی  از واژه های عربی، ترکی ، فرانسوی  وغیره استفاده میکند چون قابل فهم است  هیچ عیبی هم  ندارد در آینده هم استفاده خواهد کرد.نمیشود ریش از من باشد واختیارش از دیگران…دیگران هم از انگلیسی وده ها زبان دیگر استفاده میکنند که اختیار دارند چون می فهمند مشکلی نیست.
بین فارسی دری وفارسی ایرانی تفاوت های فاحشی در طرز گفتار وحتی استفاده کلیمات وواژه ها وجود دارد همین اختلاف باعث دوگانگی نام ما بنام فارسی دری  شده..اقلا  نام ما های سال را  که در افغانستان وایران طور متفاوت مورد استفاده است با هم  یکجا کنید که نمیتوانید.؟
من  سبک دری را بخاطر سبک فارسی ایرانی فراموش نمیکنم. زبان من فارسی دری است ودری در جهان شناخته شده است..نه بخارجی اجازه میدهم طرز گویش من را تغییر دهد ونه بداخلی موقع میدهم که بخاطر استفاده داستفاده کلیمات وواژه ها برایم معلمی کنید…
در آخر هیا هوی اخیر علیه بی بی سی بخاطر دفاع از زبان نه بلکه پاس داری از اسناد تحصیلی دروغین است که کشور همسایه به برخی دوستان فرستاده وایشان را در واکنش به شکایت بی بی سی به ملل متحد مورد استفاده قرار میدهد.ما باید خودرا بشناسیم وداشته های خودرا پاسد داریم وآلۀ دست دیگران نشویم.پاینده باد سبک گفتار  فارسی دری.از واژه های فارسی استفاده کنید در تکلم دهان خودرا کج وجکول نسازید.همان سبک ساده  وراسته دری دوست داشتنی است.