آرشیف

2020-12-8

زبان تقابل‌ ورزی آمریکا و ایران!

#ژئوپلیتیک یا #ژئواکونومیک؟

با زبانی ساده می توان گفت،در برهه‌هایی رویکرد های سنتی ژئوپلیتیک «از قبیل نظامی‌گری، قلمروگستری، رویکرد سرزمینی _ فضایی و…»، زبان رایج بین دوستان و دشمنان بوده است. یعنی رقابت های جغرافیایی پایه و اساس را شکل می دادند.
اما امروزه: 
زبان تعامل و تقابل بازیگران، زبان ژئواکونومیک «رویکردی نوین از ژئوپلیتیک»، است. یعنی بازیگران و بازیگردانان با حربه های اقتصادی به تقابل و تعامل با هم روی می آورند.
کی برتر است؟
بازیگری که در اقتصاد سیاسی بین الملل، دارای جایگاه برتر باشد. دارای مزیتی اقتصادی باشد که دیگر بازیگران به آن وابسته باشند. از شرایطی در اقتصاد سیاسی بین الملل برخوردار باشد که در صورت حذف یا تهدید آن، ساختار اقتصادی دنیا دچار بحران شود و…
چی مهم است: انرژی
کجا مهم است: جغرافیای تولید انرژی، جغرافیای مصرف انرژی، شاهراه های انتقال انرژی
تنگه ای که علاوه بر خطوط لوله و میادین گازی، روزانه بیش از هیجده میلیون بشکه نفت از آن پمپاژ می شود (تنگه هرمز).
حضور نظامی آمریکا به عنوان سلطان آب های آزاد، اقتصاد برتر دنیا، تک قطب حاکم در نظام بین الملل و… واکنشی است به تهدید های متمرکز بر بستن تنگه هرمز.
در واقع ایران هم می خواهد با زبان ژئواکونومیک پاسخ دهد اما چون ظرفیتی در این زمینه ندارد، چاشنی نظامی و سخت افزاریش را به ناچار پررنگ می نماید. 
حال واکنش متناسب هم دریافت می کند که همان نمایش قدرت نظامی آمریکا در عرصه ی پیرامونی است.
چرا آمریکایی ها می گویند دنبال جنگ نیستند؟ چون زبان رایج دوستی و دشمنی نیست. چون جنگ یک مؤلفه ی مهم دیگری که نامش اقتصاد است را به چالش می کشد. ایران هم به دنبال هدف‌گیری آمریکاییان نیست! در سوریه، عراق، پایگاه العدید قطر، حضور آمریکا در کویت که یک چهارم خاک این کشور را شامل می شود، در پایگاه اینجرلیک ترکیه، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان و… آمریکا در تیررس هست، قرار آمریکا بر این است که صبر استراتژیک ایران را به سر آورد و آستانه ی تحمل این کشور را لبریز، تا در آن صورت یا به سمت هسته ای بروند ، یا هجومی به مواضع آمریکا داشته باشند که بهانه های تشکیل یک ائتلاف جهانی علیه ایران شکل بگیرد و روسیه و چین بایکوت شوند.
#نوت :حل مسأله این خواهد بود، که ایران تا اندازه ای روی به تغییر رفتار بیاورد و با تغییر ماهیت حکومت تن دهد که در آن صورت چالشگر غرب و اسرائیل و آمریکا نخواهد بود که آمریکا هم به مراد خود می رسد و ایران هم به آرامش نسبی، فرمایشی و تحمیلی خواهد رسد  

# محمدخان مصدق