آرشیف

2014-12-22

دوکتور نصیر ندا

زانـجـــــــــــــا

صـدای نـالــۀ خلـق رســد بــر گوش مـا زانجــا
کــه افتیدند بخـاک ره چو خس ها اند به زیر پا

ز اسـتـبداد نا مــردان همــان بــام ودر وکــویش
شود ویران به نامردی غبار از غـم بـود رویش

لگــد مــال سپـاهــان شـد زگل باغـش اثــر نـبود
دیگرعشق وصداقت ها دیگر یاری به سر نبود

ربـودنــد زیـور رویـش، ززیــر خــاک کـــان او
همـان یغمــا گـــران با هــم زدند با هـم روان او

فشــاندند تخم غـم در آن بچـیــدند بار هــا حاصل
بـرای حــقـه بــازی ها بکردند جا بــه آن منزل

بـه فــرق کـودک پـیرش زنـند تــیر جــفــا یکسر
بــه زیـر پا کـننـد دلهـــا کـــه دارد آرزو در بــر

بکردند قلب ها پر خون غم وحسرت به سر دادند
بــه بستند عقـــل را با جهل غلامان را اثردادند

بـه هـــر رنگ وبه نیرنگی کند ســاز نوی بر پا
کــه تا إغـــوا کنـند مـــردم شعــار نو کنند برپـا

بـرنــد ســرهــا ز آنهــای که سردارٍ شود روزی
کنند آباد ملک خویش رسـد روزی بـه پیروزی

نخـواهـد کس درین دیری که بودش پیرهـا بسیار
نـوای عشق را خـوانـد چـو محبـوب شـود دلدار

بــه مــام پیــر آن میهـن نشـد فـــرزند نیــک پیدا
کــه تا گیرد عنـا ن او کنــد دشـمـن همـه رسـوا

تو ای روشــنگری میهـن بکـن فکــری برای ما
نگون بخت وسیه روزیم شنو زین جا صدای ما

بـرای ما نجــات ده تــو ای دست وفــا امــروز
که بازی بر حیات ماست کنند بر ما جفا امروز

د- ن- ندا- أسن جرمنی 28 اکتوبر 2007