آرشیف

2016-6-11

رسول پویان

زادگــــاه مـــولــــــوی

زادگاه مـولــوی بلـخ گُـزیـن
خـانـۀ عشـق و دیار زایـرین

ســرزمیـن بـوعلـی ام الـبلاد
آن که در دنیا بـود خلـدبرین

نـوبهــار بـلـخ آذینـش نمــود
چهره نورانی و روح آزرین

مـرکـز دانـش و افکار کهـن
حکمت یـونـان را آمـد معین

مهربودا دردلـش تابیده است
از کنیشکا یاد دارد هم چنین

در زمان جنبش اسلام گشت
مرکز علم و هنر ارکان دین

نـو نهـال مـولـوی را آب داد
از گلاب تازه شهـد و انگبین

روی چـشـم دل ورا مأوا داد
میزبانـش بـود تا روز پـسین

نام مـولانا بهـار بلـخ گـشـت
با نـوای نی و صوت آتـشین

بلخ و مولانا بود شیر وشکر
عطر باغ ارغـوان و یاسمین

پاک یزدان کردازروزنخست
بلـخ انگـشتر و مـولانـا نگین

در خراسان گوهـری آمد پدید
مولوی گردیدوشمس العارفین

10/6/2016