آرشیف

2022-9-20

امان الله وفایی

زاده‌ی خاک خراسانم، زبانم پارسی‌ست

زاده‌ی خاک خراسانم، زبانم پارسی‌ست
عشق فردوسیست در جانم، زبانم پارسی‌ست

من ز کابل تو ز تهران، تو و ما و من ز چیست؟
ازدو شنبه واز شبرقانم، زبانم پارسی‌ست

رودکی هم حافظم، با ماه و می هم چهره هم
بوی جوی مولیان خوانم، زبانم پارسی‌ست

از هراتم، کابلم، از اصفهانم واز کرج
هم‌چنان لعل بدخشانم، زبانم پارسی‌ست

عاصی ام، زریاب، و صوفی، بهبهانی یا سرشک
سعدی است در قلب و در جانم، زبانم پارسی‌ست

وفایی#
کابل