آرشیف

2015-1-14

انجینیر محمد ناصر سرشار غوری

ریـزش بــــرف و امید واری های دهاقین

 

ولایت غور از جمله ولایات نیمه خشک, نسبتا سرد وکوهستانی افغانستان میباشد که درارتفاعات بلند سطح بحر قراردارد, موجودیت وضع جغرافیای این ولایت باعث آن شده تا منبع آبی آن کاملا متکی به بارانهای موسمی باشد, درصورت عدم بارانهای موسمی ویا کمبود بارنده گی دروقت معین آن باعث کاهش وحتی خشک شدن کامل منابع آبی میگردد. درحالیکه سال گذشته مقدار بارندگی به مراتب بیشتر از امسال بوده ولی بازهم نظربه سروی های متعدد که درتمام نقاط ولایت غور انجام شده درمجموع بیشتر از 70% دهاقین محصولات خودرا که ناشی از کمبود ویا عدم آب برای آبیاری مذارع شان بوده از دست دادند. 
اما امسال هم نگرانی های بسیار جدی دربین دهاقین وجود دارد , زیرا تقریبا فصل بارندگی موثربرای زراعت و تقویه منابع آبی زیرزمینی درولایت غور روبه اتمام است .
خوشبختانه با ریزش اولین برف قابل ملاحظه, نگرانی های دهاقین ممکن کاهش پیدا کرده باشد, زیرا سال گذشته دهاقین درتمام ولسوالیهای ولایت غور خساره مند گردیده اند که ما شاهد آمار بالای از بیجاشدن آنها از قریه جات به مرکزغوروهرات هستیم , که ناشی از کمبود موادغذای میباشد .
جای مسرت وشکر گذاری از نعامات خداوندی است زیرا این بارنده گی به تقویه منابع آبی صد درصد موثراست البته به پیمانه وسیع ترآن ونشاالله خدامهربان است که بارنده گی ادامه یابد تا زمانیکه به خیرمردم باشد تا مشکل کمبود آب رفع گردد.
قابل ذکر است که متاسفانه قطع بی رویه جنگلات, بته زارها , شخم بی رویه تپه ها وعلفچرها, خطرازبین رفتن حیات وحش وبلاآخره ازبین رفتن پوشش گیاهی عمده ترین چالش کمبود منابع آبی میباشد که جنگلات, بته زارها, علفچرها وحیات وحش هرکدام موثریت خاص در تقویه منابع آبی دارند.
, درصورت عدم پوشش گیاهی که فعلا ما به آن مواجه هستیم اگربارندگی هم شودبه شکل سیلاب درآمده وبه سرعت از سطح زمین جریان کرده وفیصدی بسیار ناچیزجذب زمین میگردد, اماپوشش گیاهی منظم این مشکل را رفع مینامید چون قطرات باران را به ذرات کوچکتر تبدیل نموده از یکطرف شدت برخورد قطرات آب را به زمین کاهش میدهد ودیگر این که قدرت جذب آب را به زمین زیاد میسازد وبلاآخره باعث تقویه آبهای زیرزمینی میشود.
اما ازینکه هم اکنون پوشش گیاهی وجود ندارد, اگر درزمستان برف باری شود تااندازه خوب درغیرآن هرقدربارنده گی شود تاثیرقابل ملاحظه به تقویه آبهای زیرزمینی ندارد, چنانچه دراول ذکر گردیده که فصل بارانهای موثر روبه اختتام است, چرا؟ زیرا ما پوشش گیاهی وجنگلی را متاسفانه ازدست داده ایم ورنه هروقت که باران میشد موثربود چون جنگلات وعلفچرها , بته زارها باعث جذب آب درزمین میگردد, اما فعلا برعکس است. 
ودرآخیرقابل یاد آوریست و وظیفه همگی ماست وبیائید صادقانه تعهد نمایم تا درحفظ محیط زیست, حیات وحش, جنگلات وبته زارها ودرمجموع منابع طبیعیی از هیچ نوع سعی وتلاش دریغ نورزیم, ناگفته نباید گذاشت که درین باره تنها فرد ویااداره مشخص مسئولیت نداردبلکی همگی ما که درین سرزمین زیست داریم مسئولیت هم داریم , درست است که یک اداره یا افراد درین باره موظف هستند اما اصلا کافی نیست و ما نیاز به یک تعهد مشترک وصادقانه جهت حفظ منابع طبیعیی و بخاطرآینده بهترخود ونسل های بعدی داریم درصورت بی تفاوتی درین باره بدون شک ما مسئول مشکلات آینده خواهیم.

 

وسلام 
با احترام
محمد ناصر سرشار

 

ریزش برف و امید واری های دهاقین