آرشیف

2014-12-27

نجيب الله صبا

ریش سنت پیامبرص است؛ جناب مولانا!!

سلام بر همه مسلمانان وهم وطنان مومن وخدا پرست کشورم! من نمی خواستم به مسائل دینی مداخله کنم چونکه علمای زیادی است که به وجودمن نیازی نیست،ولی یک کمی حس کنجکاوی دارم وهمین حس مرا بار ها به درد سرانداخته،وبه تمام ریش داران وبی ریشان مومین ومسلمان ارج میگذارم وهمه مسلمانان را دوست دارم ، کسی که ریش میگذارد خوشا به حالش وخداوند رحمان برایش پاداش عنایت کند، وکسی که ریش خودش را می تراشد خداوند رحمان هدایت کند وگناهانش راعفوکند آمین. ولی من بعد از خواندن مقاله جناب مولانا صاحب که درمورد ریش نوشته بودند، بسیار تعجب کردم واز داستان های که ایشان یاد کردند متأثر شدم چون که من نیز بابای پیروکهن سالی دارم ولی تا هنوز چنین داستان را نشنیده بودم ،وبا خود گفتم که کسی که نظافت را مراعات کرده نمیتواند پس گناهی دین چیست ؟سری زدم به کتابخانه ها وهم نزد تعداد ازمولوی صاحب ها وقاری صاحب های که می شناختم وآنها نیز کتاب را به اختیار من قرار دادند،وبعد ازپرس وپال دریافتم که احادیث وروایات زیادی موجود است که ریش سنت است.وتراشیدن آن گناه دارد.واین نوشته های جناب مولانا هرگزصحت ندارد. وایشان به پیامبربزرگ اسلام وتمام علمای دین اسلام توهین کردند، اگر ریش تراشیدن به گفته ای مولانای جدیدفرض است پس من سه سوال کوتا از ایشان دارم اگر می شود از کتاب های که خوانده است برایم جواب بدهد.

  1.    آیا احادیث که درمورد حکم ریش است دروغ است؟ اگرخواستی برایت هریک را ذکر میکنم.

  2.    آیا پیامبربزرگ اسلام(ص)ترک فرض کرده است نظربه گفته ای جناب که میگوئید(تراشیدن ریش فرض است)؟

  3.    آیافکرنمی کنید که به ملیون ها انسان به شمول علما دین توهین کرده اید؟

چیزیکه من دریافتم ریش سنت است وکسی که می تراشد گناه کاراست وباید به گناه خود اعتراف کند. ولی من به جناب مولانا صاحب میگویم که ،اگربه آنچه خودت  گفتی که ریش پشم است معلوم میشود که نفرت خاصی از پشم دارید، لطفا بگیرید سر و روی خود را پوست کنید، ولی به کسی که سنت را به جا میکند این گونه اهانت ها را روا ندارید. گذشته از همه انسانهای زیادی دراین کره ای خاکی زندگی میکنند که ریش دارند، اقلا اگربه سنت باورنداری روی انسانهای ریش دار میدیدی.
درضمن عکس ونام شما حجاب چنین نوشته ای را نمیکند، اگر کسی نوشته ای شما را بخواند فکر میکند که شاید کدام طفل که تازه خواندن ونوشتن را یاد گرفته نوشته کرده باشد. بسیار متأسفم به این عقیده ای ؟؟؟شما!
بازهم پروردگار عالم همه ای ما مسلمانان را هدایت کند آمین.
وسلام احترام.